Allah (swt) har mange navne. Navnene er de egenskaber Allah (swt) har, og det Han er.

Allah (swt) har fortalt os mennesker nogle af navnene, dem kan vi finde i Koranen. Englene kender flere af Hans navne, men nogle har Allah (swt) beholdt for sig selv. Det er godt at kunne Allahs navne udenad, da det kan hjælpe en til Jannah (Paradis),  inchallah. 

 

Hadith - Sahih Muslim and Bukhari 8:419, Abu Huraira fortalte: Allah har 99 navne, et hundrede minus et, og den der 'ahsaha' [reciterer dem, tror på dem, overvejer og tænker over deres betydning, tilbeder Allah med dem og påkanlde Ham med dem og handler efter dem i overensstemmelse med sin tro på dem] vil komme i Paradis; og Allah er Witr ("Ulige", i betydningen, at; Han er en, og det er et ulige nummer) og elsker ' Witr' (i betydning; ulige numre).

Allahs (swt) navne skal huskes udenad, forstås, handles efter og påkaldes. 


Sura Ta-Ha 20:8

"Allâh! Lâ ilâhla illa Huwa (Allah, ingen andre end Han har ret til at blive tilbedt)! Ham tilhører de bedste navne."


Sura Al-A'raf 7:180

"Og (alle) de smukkeste navne tilhører Allah, så kald Ham ved dem..."

 

 


AL-QUDDUS
Den Hellige


AL-MALIK
Den Suveræne, Kongen


AR-RAHIM
Den Barmhjertige


AR-RAHMAN
Den Nådige


ALLAH
Guds navn


AL-JABBAR
Betvingeren


AL-AZIZ
Den Mægtige


AL-MUHAYMIN
Vogteren


AL-MU'MIN
Beskytteren


AS-SALAM
Fredens Kilde (udspring)


AL-GHAFFAR
Den Tilgivende


AL-MUSAWWIR
Formgiveren


AL-BARI
Udvikleren


AL-KHALIQ
Skaberen


AL-MUTAKABBIR
Den ophøjede i storhed


AL-ALIM
Den altvidende


AL-FATTAH
Den der åbner


AR-RAZZAQ
Forsyneren


AL-WAHHAB
Giveren


AL-QAHHAR
Underkasteren


AL-MUIZZ
Den ærebringende


AR-RAFI
Den ophøjede


AL-KHAFIZ
Ham der fornedrer


AL-BASIT
Udvideren


AL-QABIZ
Begrænseren


AL-ADL
Den retfærdige


AL-HAKAM
Dommeren


AL-BASIR
Den altseende


AS-SAMIA
Den althørende


AL-MUZILL
Den der vanærer


AL-GHAFUR
Den tilgivende


AL-AZIM
Den storslåede


AL-HALIM
Den overbærende


AL-KHABIR
Den opmærksomme


AL-LATIF
Den fine og milde


AL-MUQIT
Opretholderen


AL-HAFIZ
Bevareren


AL-KABIR
Den største


AL-ALI
Den højeste


ASH-SHAKUR
Den taknemmelige


AL-MUJIB
Besvareren


AR-RAQIB
Overvågeren


AL-KARIM
Den gavmilde


AL-JALIL
Den ædle


AL-HASEEB
Afregneren


AL-BA'ITH
Ham der giver opstandelse


AL-MAJEED
Den forherligede


AL-WADUD
Den der elsker


AL-HAKEEM
Den vise


AL-WASI
Den ubegrænsede


AL-MATEEN
Den befæstede


AL-QAWI
Den styrkefulde


AL-WAKIL
Den betroede


AL-HAQQ
Sandheden


ASH-SHAHEED
Vidnet


AL-MU'ID
Den der restaurerer


AL-MUBDI
Oprinderen


AL-MUHSI
Den altvidende


AL-HAMEED
Den hyldede


AL-WALI
Den beskyttende ven


AL-WAJID
Finderen


AL-QAYYUM
Den selveksisterende


AL-HAYEE
Den levende


AL-MUMIT
Den der bringer død


AL-MUHYI
Den der giver liv


AL-QADIR
Den der kan alt


AS-SAMAD
Den evige


AL-AHAD
Den eneste


AL-WAHID
Den enestående


AL-MAJID
Den noble


AL-AAKHIR
Den sidste


AL-AWWAL
Den første


AL-MU'AKHKHIR
Den udsættende


AL-MUQADDIM
Den ekspederende


AL-MUQTADIR
Den mest kraftfulde


AL-BARR
Godhedens kilde


AL-MUTA'ALI
Den mest ophøjede


AL-WALI
Styren


AL-BATIN
Den skjulte 


AZ-ZAHIR
Den manifisterende


MALIK-UL-MULK
Herskeren i Sit rige 


AR-RAOOF
Den medlidende


AL-'AFUW
Undskylderen


AL-MUNTAQIM
Hævneren


AT-TAWWAB
Den der modtager angren


AL-MUGHNI
Den berigende


AL-GHANI
Den Rige


AL-JAAMAY
Den samlende


AL-MUQSIT
Retfærdig- gøreren


ZUL-JALAL-E-WAL-IKRAM
Den ærefulde majestæt


AL-HAADI
Vejlederen


AN-NOOR
Lyset


AN-NAAFAY
Den der bringer godt


AD-DAARR
Den der bringer nød


AL-MAANAY
Afviseren


AS-SABOOR
Den der fastsætter tid


AR-RASHEED Retlederen


AL-WARIS Arvtageren 


AL-BAQI
Den uden afslutning


AL-BADEI
Den usammenlignelige

 

De flotte billeder er taget fra www.dawateislami.net

 

AR RAHMAAN
Den Nådige

Ham der skænker velsignelser og velstand til alle væsner uden forfordeling. Allahs Rahma er perfekt. Begynd alle handlinger i Hans navn Rahman, og håb på at få del i Hans Rahma gennem din handling.

AR RAHIIM
Den Barmhjertige

Både Rahman og Rahiim kommer fra ordet Rahma - velsignelser. Allah starter hver sura i koranen med Bismilah ar Rahman ar Rahiim . I Allahs, den Nådige den Barmhjertiges navn. Rahman bruges mest om hans Rahma i dette liv, hvor Rahiim hentyder til hans Rahma i det kommende liv.


AL MALIK
Den Suveræne, Kongen

Al-Malik er Ham, der er hele universets absolutte Herre. Kongen i Sit kongerige. Alt er afhængigt af ham, han er den centrale figur, men intet i Hans kongerige er uundværligt for Ham. Hans rige omfatter alt. Det blev sagt til en af de rejsende: "Bliv konge i denne verden og i den kommende!" Han spurgte måbende: "Hvordan det?", "Jo, hvis du sætter en stopper for din grådighed og appetit efter denne verden, så vil du blive kongen der hersker, både i denne verden og i den næste. Kongedømme er nemlig frihed og uafhængighed."

AL QUDDUUS
Den Hellige

Han er den, der er ubehæftet med nogen form for fejl, utilstrækkelighed eller åndsfraværelse. Fri for enhver mangel. Ingen beskrivelse kan ramme Hans identitet. Hvis du vil beskrive kongen i et land ved udelukkelsesmetoden må du prøve, han er ikke skrædderen, han er ikke tømreren, han er ikke kokken, osv. Allah er den Ubeskrivelige. Den Hellige. Hævet over alt sanseligt.

AS SALAAM
Fredens Kilde (udspring)

As-Salaam er den, hvis essens er fri for enhver ufuldkommenhed, både i Sine egenskaber, Sine handlinger og Sin person. Der er ingen ondskab eller frustration i nogen del af det der er Ham, eller kommer fra Ham. Han er Salaam - Fred. Mennesket bør reflektere over dette store navn. Det ville hjælpe til med at befri mennesket  fra dets fangenskab af følelser, had og vrede, rens selvet ved at læse "Jaa Salaam" (Oh Fred) igen og igen.

AL MU'MIN
Beskytteren

Han giver beskyttelse til enhver, der søger den. Den blindes frygt er langt større end den seendes. Er det ikke forunderligt hvor lynet i tordenvejr rammer uden hensyn.
Profeten Mohammed (fred og velsignelse være med ham) tilskyndede os til at søge Allahs beskyttelse, når han sagde: "Sandelig I haster mod ilden som møl, men det er mig, der holder jer tilbage." Dvs. i det han belærer os fra Allah, den Alvidende.

AL MUHAJMIN
Vogteren

Ham der vogter alt og alle på en måde hvor både kontrollen med og forløbet af transaktioner i verden, er i Hans varetægt. For det hjerte der kan dykke ned i dette navn og blive fyldt af det, er der en åbning til Allah så stor, så stor.

AL ÂZIIZ
Den Mægtige, Uovervindelige

Han er væsentlig og sjælden. Behovet for Ham er stort og tilnærmelser til Ham er vanskelige. Dette er tre egenskaber, som er uadskillelige fra al-Âziiz.

AL DJABBAAR
Betvingeren

Ham der korrigerer og tvinger skabningerne til at gøre som Han vil, når Han vil. Mennesket kan ikke blive frit af Hans greb, og kan ikke til fulde fatte Hans tilstedeværelse.

AL MUTAKABBIR
Den Ophøjede i Storhed

Ham der viser Sin Storhed og Vælde alle steder og på alle måder. For Ham er storhed kun Hans ejendom og egenskab.

AL KHAALIQ
Skaberen

Ham der skaber alt fra intet. Ham der kender skæbnen, for det Han har skabt ifølge Hans planlægning.

AL BAARII'
Udvikleren

Ham der udvikler de ting Han har skabt, bringer det i rette størrelsesforhold.

AL MUSAWWIR
Formgiveren

Hvor al-Khaaliq skabte på planlægningsstadiet, udviklede al-Baarii' det skabte, og al-Musawwir formgiver det i henhold til tingenes virkelige natur. Verden er at sammenligne med en person, som består af forskellige legemsdele, der arbejder harmonisk sammen, for at nå til de ting som bliver forventet af vedkommende. Hans kropsdele finder deres modpart på jorden, i himlene, i vandet i luften og andre steder. De forskellige dele af kroppen er arrangeret på bedste vis, hvis der bliver ændret på dette, holder de op med at fungere. De organer som findes i den øverste del af kroppen er i deres funktion og betydning i verden, sat højere en de lavereliggende organer. Stjerner og andre himmellegemers placering over jord, vand og luft følger samme regel, deres betydning følger deres beliggenhed. Den der uddyber disse fænomener og ser sammenhængen, har en mere detaljeret forståelse af al-Musawwir. Dette og de to foregående navne brugt under kyndig vejledning, kan afhjælpe barnløshed.

AL GHAFFAAR
Den Tilgivende

Ham der en den Alt-Tilgivende. Han tilgiver hvad Han vil, for hvem Han vil. Den der gentager dette navn med inderlighed, vil insha Allah blive tilgivet sine synder.

AL QAHHAAR
Underkasteren

Ham der knækker ryggen på sin mægtige fjende, den Sejrende. Navnet al-Qahhaar har stor styrke og dyb mening. Ved recitation kan det befordre en sjæl til at overvinde kødet. Et hjerte som vil være fri at verdens tiltrækkende ting, vil få indre ro. Navnet forhindrer at man bliver uretfærdigt behandlet.

AL WAHHAAB
Giveren

Ham der skænker alle velsignelser til Sine skabninger uden tanke om kompensation.

AR RAZZAAQ
Forsyneren

Han er Den, der forsyner alle skabninger. Han har skabt dem, som har behov for forsyning, og Han har skabt det, Han forsyner dem med. Den ydre forsyning for kroppen og den indre forsyning for hjertet.

AL FATTAAH
Den der åbner

Han er Den, der åbner for alle ting, både i bogstavelig og i overført betydning. Hjertet vil blive åbnet for den, som gentager dette navn.

AL ÂLIIM
Den Altvidende

Han er Den, som ved alt til fulde, både det åbne og tydelige, samt det skjulte og hemmelige bag ved tingene. Ingenting sker uden det er med Hans vidende.

AL QAABID
Begrænseren

Ham der begrænser og sammentrækker.

AL BAASIT
Udvideren

Ham der udvider og forøger.

AL KHAAFID
Ham der fornedrer

Ham der fornedrer de vantro ved at give dem uheld og vanskeligheder. Menneskets del af dette navn ligger i at holde alt hvad der er sandt og ægte højt, og gøre alt hvad der falskt og usandt fornedret.

AR RAAFIÂ
Den Ophøjede

Han er Den, der hæver dem, som søger nær Ham, højt og ærefuldt, ved at drage den person nær til Sig. Allah, den Højeste, sagde til en af sine udvalgte: "Hvad angår din fordømmelse og afståen fra verden, så har du tjent til dit eget velbefindende derved. Hvad angår din ihukommelse (dhikr) af Mig, så er du blevet æret af Mig derved. Har du allieret dig med nogen for Min sag? Har du fået nogen fjender for min skyld? (Hadith al-Qudsija - Guddommelig udtalelse)

AL MUÎZ
Den Ærebringende

Ham der gør én ærefuld, værdig og respektabel. For den som Allah har løftet nogle af slørene imellem Sig og ham, og for den som Han har gjort uafhængig af verdens ting (ved hans egen afståen fra ting), en sådan person er blevet givet styrke fra Allah, og derigennem kan han kontrollere sine egne egenskaber. En sådan person er blevet hævet til ære og værdighed af Allah, al-Muîz. På Dommedagen vil der blive sagt til ham: "Oh du fredfyldte sjæl, vend tilbage til din Herre." (89:27) Læs navnet og bliv fri for frygt.

AL MUDHILL
Den der vanærer

Ham der bringer genstridige ned til vanære og foragt. Al-Mudhill er en bekræftelse både til retfærdige og de uretfærdige. Dette navn beskytter den troende mod dem, som er misundelige og ønsker at gøre en fortræd. Allah vil beskytte Sine.

AS SAMIIÂ
Den Hørende

Ham der hører alt, intet undslipper Ham, selv det lydløse. Han hører dem, der hylder Ham. Han hører dem, der kalder Ham og Han svarer dem.

AL BASIIR
Den Seende

Ham der ser alting, selv det usynlige. Han ser ind i os, under os og jorden, intet er skjult for Ham. Hvad angår det menneskelige syn i forbindelse med åndelige ting, så består det af to elementer. Det ene er, at Allah skabte synet for ham, så han kunne få øje på de vidundere, som Allah den Almægtige skabte på jorden og i himlene. Det andet er at synet tjener som en advarsel. En person sagde til Jesus (fred være med ham): "Er der nogen anden skabning, som er magen til dig?" Han svarede: "Den hvis syn er en advarsel er for ham og som er stille, fordi han har travlt med at huske Allah (gøre dhikr), og hvis tale viser dette, han er ligesom mig."

AL  HAKAM
Dommeren

Han er den, der udsteder dommen. En af Hans domme er at mennesket kun får det, som det anstrenger sig for og menneskets anstrengelser vil være synlige.
Den der gentager dette navn meget om natten, vil blive delagtiggjort i mange guddommelige hemmeligheder.

AL ÂDL
Den Retfærdige

Han er den retfærdige. Al retfærdigheds oprindelse er fra Ham, den der ikke ser Hans retfærdighed i skabningen, ser ikke Allah som den Retfærdige. "Han skabte døden og livet for at prøve, hvem af jer der handler bedst. Han er den Almægtige, den Tilgivende. Han skabte syv himle i overensstemmelse og du vil ikke finde nogen mangel i den Barmhjertiges skaberværk. Send dit blik ud over det, finder du nogen fejl? Send dit blik ud over det igen og igen, dit blik vil vende udmattet og svagt tilbage dig." (67:3-6)
Skabningen og den guddommelige lov er uden fejl. Det er menneskets styrke at erkende dette og at lære at anvende de principper, som det er baseret på.

AL LATIIF
Den Fine og Milde

Han er Den, der kender og bruger de fine meninger og aspekter i alle ting. Han er Den, der skabte tingene i udpræget underfundighed. Finheden er så skarp, at mennesket ikke forstår det. Han giver mennesker velsignelser på de mest fintfølende måder. Allah er Latiif overfor Sine tjenere. Han giver rigdom til hvem Han vil og Han er den Stærke, den umåleligt Værdifulde.

AL KHABIIR
Den Opmærksomme

Ham der besidder viden og opmærksomhed om selv de mest hemmelige dele af alting i eksistensen både før og efter dets tilbliven. Han som kender de synlige og usynlige indre meninger med alting. Intet atom bevæger sig, uden det er registreret i Allahs viden. Hans opmærksomhed er total. Den der har en dårlig vane, kan ved dettes navns hjælp, frigøre sig fra uvanen.

AL HALIIM
Den Overbærende

Al-Halim er den, der ser forsyndelser fra den, som fornægter Ham. Han ser at Hans ordrer bliver fornægtet, men hverken vrede eller handling mod synderen forekommer hos Ham.

AL ÂDHIIM
Den Storslåede

På samme måde som øjet får indfanget det, som for den enkelte syntes storslået i den fysiske verden, indfanger hjertet det storslåede i ånden. Allah er den Storslåede i ordets uendelige betydning, intet er i storslåethed perfekt bortset fra Ham - al-Âdhiim.

AL GHAFUUR
Den Tilgivende

Han er den mest tilgivende. Det er i samme betydning som al-Ghaffaar. Al-Ghaffaar er den der igen og igen er tilgivende, hvor  al-Ghafuur er den, som er i den yderste perfektion hvad angår tilgivelse.

AS SJAKUUR
Den Taknemmelige

Den der er taknemmelig for ting, som gøres for Hans skyld, uden at det ændrer noget på det faktum, at Allah er den, der har skabt os og tillige vore handlinger. Takken returnerer til Ham Selv og bliver en hyldest til Skaberen af al taknemmelighed.

AL ÂLII
Den Højeste

Han er den, hvis rang står over alle andres rang. Der er ingen, hvis ranghøjde er over Hans. For den der har en vaklende tro, og som gentager navnet, hans tro vil blive styrket og hans skæbne vil åbne sig for ham; den rejsende vil sit hjemland.

AL KABIIR
Den Største

Al-Kabiir er Den, der besidder storhed. Det er et udtryk for perfektion af essensens perfektion og kan spores i to ting, uendelighed, både fremtidig og fortidig. Man siger om en i høj alder, at han er kabiir, iflg. Arabisk sprogbrug. Den, der er kabiir, er en som bør være den gudsfrygtige og vise. Den der leder andre mennesker, den der er som et eksempel for andre. Det at sidde med sådan en person, er at lære den perfektion, som findes i en sådan person. Det flyder ud af ham og hans lys og viden, drager andre mennesker til ham.
Allah er al-Kabiir, i perfektionens højeste betydning. Han er den eneste som er uendelig, hævet over alder.

AL HAFIIDH
Bevareren

Han er Den, der bevarer alle ting for en tid, hvad enten det er kort eller lang tid, det drejer sig om. Det er det modsatte af destruktion/opløsning, som er alt materiens destination. Det er Allah, som bevarer tingene, i den af Ham afmålte tid. Hafiidh bruges blandt mennesker om det at huske. Hafiidh al-Quraan er den, der har lært sig Koranen udenad.

AL MUQIIT
Opretholderen

Han er Den, som evner at forsyne skabelsen med alt, hvad den behøver for sin opretholdelse. Al-Muqiit er mere specifikt end ar-Razzaq, Forsyneren.

AL HASIIB
Afregneren

Han er Den, der kender regnskabet for alle handlinger, hos alle mennesker for deres samlede liv. Levende, døde og ufødte inklusive. Han er Den, der tilfredsstiller skabninger i deres behov. Tro ikke at når du er tørstig eller sulten, at du behøver jorden, himlene eller noget andet, tro ikke at du da behøver andet end Ham. Spædbarnet, som græder for at blive ammet af dets mor, bliver kun tilfredsstillet af Allah. Han er tilstrækkelig for barnet. Han skabte barnets mor, mælken i hendes bryst, viljen til at amme, kærligheden og medlidenheden gennem hvilken hun lader Ham sørge for fødslen af barnet og ved hendes bryst, endog hastigt lægger barnet til. Allah skabte hele sammenhængen og Han er tilstrækkelig. Han har beregningerne.

AL DJALIIL
Den Ædle

Han er den Ædle. Hans egenskab dækker Hans værdier, områder, hellighed, viden, magt og andre egenskaber. Den, der kan forbinde alle i Sin person, er den absolutte al-Djaliil. Når ædelheden som egenskab, bliver stillet for den mentale opfattelse, bliver det kaldt skønhed. Al-Djamiil er skønhed i formerne. Skønhed er i den indre form, blevet til al-Djaliil. Man taler blandt mennesker om ædel karakter og opførsel. Det er den skønhed hjertet opfatter og glædes over. Hvad angår skønheden i formerne, så er det af lille værdi.

AL KARIIM
Den Gavmilde

Den uselvisk gavmilde er Han. Han er kun interesseret i den, Han giver til, ikke hvad og hvor meget Han giver. Det er blevet sagt om vinen som træ, at det er et gavmildt træ, fordi frugterne er mange, de sidder tæt, er lette at plukke og der er ingen torne. Dette i modsætning til daddelpalmen. Allahs Sendebud Mohammed (fred og velsignelse være med ham) sagde: "Det er ikke vinen som træ, der bør kaldes gavmildt, men derimod muslimen." Kun Allah er al-Kariim - den absolut Gavmilde.

AR RAQIIB
Overvågeren

Det er Ham, der overvåger alle skabningerne og alle handlinger er under Hans opsyn. Ar-Raqiib er Den, der overvåger ting så nært og perfekt, at hvis den der var forbudt adgang til noget, vidste til hvilken grad at Hans overvågning fungerede, så ville vedkommende aldrig nærme sig det forbudte. Det er Allah, der vogter ting. Det er os, der skal vogte vores eget ego (nafs). Allah er Den, der vogter os, mens vi er på vagt.

AL MUDJIIB
Besvareren

Dén der besvarer, når der er behov. Han er al-Mudjiib, Den der giver gaver og besvarer bønner, før de bliver udtalt i munden på den søgende. Han er Den, der fra førtid vidste hvilke behov, som ville blive aktuelle senere for alle skabninger, og Han skabte alle de ting, som ville tilfredsstille behovene allerede dengang. Hvad angår mennesker, så er den person, som føler sig for stolt til at modtage visse invitationer og mindre værdifulde eller mindre ærefulde gaver helt uden del i de egenskaber, som er indeholdt i dette navn. Han har ikke forstået, hvilke vanskeligheder, der har været i forbindelse med at frembringe invitationen eller gaven. Han har ikke besvaret medmenneskets behov.

AL WAASIÂ
Den Ubegrænsede

Han er den Ubegrænsede. Den der har kapacitet over alle begrænsninger. Det gælder både i form af viden, rækkende over alle ting, til det at sprede velsignelser og fordele for menneskene. Ligegyldig i hvilken betydning er al-waasiâ kun Allah, den Højeste. Oceanerne ville være tomme, hvis de blev brugt som blæk i forsøg på at beskrive Allahs ubegrænsethed i ord.

AL HAKIIM
Den Vise

Han er visdommens indehaver. Den der besidder viden i alle dens former. Visdom er mere end almindelig viden. Det er viden om at bruge viden i en ophøjet og superb version. Visdom er forbundet til det at helbrede. Den der er vis blandt mennesker, er den der kender Allah, véd at Han Er. Véd at mennesket er slaven og Allah er Herren. Visdom kommer efter at Allah har givet sin slave en åbenbaring til denne ophøjede form for viden. Der findes mange forskellige former for visdom. Allahs Profet (fred og velsignelse være med ham) sagde: "Begyndelsen til visdom er gudsfrygt (taqwa)!" Han sagde også: "En del af islams skønhed er at undgå det, som ikke vedkommer én." "Stilhed er visdom, men der er kun få, der praktiserer det. "Tilfredshed med lidt, er en værdi, der aldrig bliver opbrugt."

AL WADUUD
Den der elsker

Han er Den, der elsker dem, der gør godt og Han giver dem af Sin godhed. Han er Den, der bør være elsket, Den hvis venskab vi søger, for Han er Den, der ønsker det gode for hele menneskeheden. Allah er hævet over kærlighed på et følelsesmæssigt niveau. Han ønsker godt og Han er kærlig, fordi det bringer frugter, som er gode. Den som er kærlig blandt menneskene, er den der ønsker for andre, hvad han ønsker for sig selv, eller bedre endnu, ønsker bedre for andre, end han ønsker for sig selv. En af dem sagde: "Jeg ville ønske, at jeg var en bro over en brændende ild, så at folk kunne passere sikkert over mig uden at blive brændt af ilden."

AL MADJIID
Den Forherligede

Han er Den, der er nobel i Sin essens, smuk i Sine handlinger, fri med Sine gaver og velgerninger. Sammenfattet i al-Madjiid er disse egenskaber. Det er som om egenskaberne fra navnene al-Djaliil (Den Ædle), al-Wahhaab (Giveren) og al-Kariim (Den Gavmilde) er kombineret i dette navn.

AL BAAÎTH
Ham der giver opstandelse

Al-Baaîth er Den, der giver liv på Opstandelsens Dag. Han vil gøre det igennem veje, som kun Han kender. Han vil bringe de hemmeligheder frem af menneskets bryst, som ligger skjult dér, i det midlertidige stade, som er gravens domæne. Viden om dette navn er altså nært knyttet til viden om Opstandelsen på den Sidste Dag.
Indre syn har vist mestrene over de indre affærer, at mennesket er skabt for uendeligheden, og at 'ikke-eksistensen' slet ikke har nogen adgang til det *. Sand handlefrihed bliver midlertidigt afskåret fra kroppen og det bliver sagt : "Han er død." Det er alt sammen i stader og mennesket har mange stader og stationer. "Vær i verden, som den rejsende" er der blevet sagt i hadith. Dødsstadiet er som at passere en tunnel på rejsen mellem verdnerne, ånden er levedygtig.
Profeten Mohammed (fred og velsignelse være med ham) blev formanet til at sige om ånden: "Dens oprindelse er fra min Herres befaling" Opstandelsens Herre er al-Baaîth. Der er hårfin lighed mellem skabelsen og opstandelsen, første gang skabte Han dem ud af intet, nu genskaber Han dem ved opstandelsen ud af noget.

* Mennesket


AS SJAHIID
Vidnet

Han er Kenderen af det synlige og usynlige. Han er Den, der vil bære vidnesbyrd om os, på samme måde som det var tilfældet med al-Âliim (Den Altvidende) og al-Khabiir (Den Opmærksomme).

AL HAQQ
Den Virkelige

Den Sande, den Virkelige og Realiteten er alt sammen indeholdt i dette navn. I virkeligheden er Han den eneste Virkelige. Vi, og alt i det skabte, er illusion. Vi vil forsvinde fra det, der i dag er vores domæne. Den Virkelige vil bringe os til forståelse af virkeligheden, sandheden i den yderste manifestere essens, det er Ham. Se dig selv som uvirkelig og usand i sammenligning med Allah, og du har nærmet dig al-Haqq.

AL WAKIIL
Den Betroede, Værgen

Han er Den, som alle spørgsmålene og sagerne er blevet betroet til. Det er Hans egenskab at tage vare på alle ting på den bedste og mest perfekte måde. Han er den absolutte Wakiil. Freden i hjerterne har betroet sig til Ham, før end de har betroet sig selv til Ham, før end de har betroet sig til dem i hvis bryst de bor. Gennem denne dør er det muligt for mennesket at træde ind i meningernes sfærer. Det begynder med tillid og det ender i tillid. Han er den tillidsfulde, betroede som bringer os gennem livet og det kommende. At gentage dette navn bringer os beskyttelse fra Ham.

AL QAWII
Den Styrkefulde

Han er den mest styrkefulde. Perfekt i Sin styrke både i intensitet og i kraft.

AL MATIIN
Den Befæstede

Al-Matiin er supplerende til al-Qawii, ved dét at Han er fast og vedvarende i Sine egenskaber. Hans navn viser noget urokkeligt og solidt.

AL WALII
Den Beskyttende Ven

Ham der beskytter og hjælper Sine venner og folk. Han sagde i Koranen: "Allah er de troendes beskytter." Dette fordi Allah er de troendes beskytter og fordi de vantro ikke har nogen til at beskytte sig. Iblandt mennesker er en Walii, én der elsker Allah og Allahs venner og folk og en der behandler Allahs fjender som sine fjender. Ordet Walii er ofte oversat som helgen. Den der er en mand af Allah og Hans folk og en fjende af Allahs fjender og Allahs folks fjender, han er en walii blandt mennesker.

AL HAMIID
Den Hyldede

Han er Den, der bliver hædret og hyldet, priset og glorificeret, fordi Han er Allah. Han er Den, der hædrer Sig Selv, når vi hædrer Ham, fordi det er Ham, der skabte os. Han hjælper os til at se Hans Storhed og det er Ham, der hjælper os til handlinger, som befordrer os på vejen og vi hylder Ham for det og Han hylder Sig Selv. Blandt mennesker er det først og fremmest Profeten Mohammed (fred og velsignelse være med ham), som er den hyldede, for det kræves blandt mennesker, for at kunne vær i al-Hamiids egenskabers kreds, at man i tro, karakter, ord og handlinger er prisværdig uden begrænsning.

AL MUHSI
Den Altvidende

Han er Den, der kender alle ting som helhed og hver for sig. De er så mange, at de ikke kan tælles, men Han kender hver af dem. Viden i denne sammenhæng står i relation til viden omkring et objekt. Det er i princippet muligt for mennesker, men ikke når det gælder alle ting. Tingenes mangfoldighed er en viden i sig selv.

AL MUBDI'
Oprinderen

Ham der skabte alting for første gang ud af intet. Han er den Originale Eksistens, som bragte alting 'ind til væren'.

AL MUÎID
Den der Restaurerer

Han restaurerer alle væsner. Han bragte dem til live første gang og som al-Muîid bringer Han dem til live igen. Han restaurerer dem og gør dem levende en gang til. Fysisk liv/åndeligt liv - fysisk død/åndelig død - meningernes død/meningernes liv - fysisk død/liv efter død.

AL MUHJI
Den Livgivende

Navnet oprinder fra det at bringe til live. Han er Den, der giver liv.

AL MUMIIT
Den Dødbringende

Han er Den, der bringer det levende til at dø. Han er Den, der giver døden til dem, Han gav liv. Døden er den sikre ting efter livet. Allah er både al-Muhji (den Livgivende) og al-Mumiit (Den Dødbringende).

AL HAJJ
Den Levende

Allah er den Levende. Alt liv oprinder fra Ham og Han er selv den Absolut Levende. Dén der i kraft af Sit Liv er til stede overalt.

AL QAJJUUM
Den Selveksisterende

Han er Den, der lever evigt, Der eksisterer i kraft af Sig Selv. Dette er således et navn, som kun kan anvendes om Allah. Der er intet som Han er afhængig af, men det modsatte er tilfældet. Alt og alle er helt hjælpeløst afhængig af Ham - al-Qajjuum. Den der har forstået det, er kommet et langt stykke af vejen.

AL WAADJID
Finderen

Han er Den, der finder hvad Han har, når som helst Han vil. Han er Den, der ikke har nogen form for behov. Navnet er lige modsat af den, der mangler noget.

AL MAADJID
Den Glorificerede

Han er den Noble, Den der er omgivet af nobelhedens skær. Der er stor kraft i dette navn, især i duâ, appellerende til Allah, al-Maadjid.

AL WAAHID
Den Enestående

Al-Waahid er Den, der har enhed i Sine handlinger. Enhed i Sin eksistens, egenskaber og navne. Ingen kan præstere enhed som Han.

AL AHAD
Den Ene

Sig: Han er Allah, den Ene. Han står alene med alle Sine perfekte egenskaber. Han er udelelig. Dette er højdepunktet i tawhiid (Allahs Enhed). Dette navn er nøglen til mange hemmeligheder i eksistensen.


AS SAMAD
Den Uafhængige

Han er Den, man vender sig til, for at få tilfredsstillet nogle behov. Han er den Uafhængige, af hvem alt afhænger. Ingen er som Han.

AL QAADIR
Den der kan alt

Al-Qaadir er Den, der gør som Han vil og hvis det passer Ham, så gør Han det ikke. Han har den magt, som gør Ham i stand til at være Herren. Den absolutte Qaadir er Han, der skabte alting uden hjælp fra nogen. Han sagde kun 'bliv til' og det var til. Han gjorde det bare.

AL MUQTADIR
Den mest Kraftfulde

Han er mere kraftfuld end noget andet væsen. Navnet indeholder det samme element som al-Qaadir (Den der kan alt), men med mere vægt på styrken. Indehaveren af styrken.

AL MUQADDIM
Den Ekspederende

Han er Den, der bringer ting til hurtig udførelse. Han forårsager at nogen er nær Ham.

AL MUAKHIR
Den Udsættende

Han forårsager at nogle er fjerne fra Ham. Han forårsager at ting og begivenheder bliver tilbageholdt.

AL AWWAL
Den Første

Han er den Første uden begyndelse.

AL AAKHIR
Den Sidste

Han er den Sidste uden afslutning.

AL DHAAHIR
Den Manifesterede (i det Ydre)

I modsætning til al-Batiin (den Skjulte (i det Indre) er al-Dhaahir Allah som den Manifesterede. Han ses og opfattes ikke gennem sanserne. Hans manifestation er i en anden grad. Beviset på lys ses ved lysets fravær. Der er ingen, som er mere manifesteret end Allah - al-Dhaahir

AL BAATIN
Den Skjulte (i det Indre)

Allah er den Skjulte. Ingen er så skjult som Han. Baatin er det usete, det ukendte element. Allah er Skaberen af det hele, og det er Ham , der giver os baatini-viden. Viden om det ukendte. Fire navne er nævnt side om side i sura al-Hadiid: "Han er den Første og den Sidste, den Manifesterede og den Skjulte og Han bestrider alt."

AL WAALI
Styreren

Han er Den, der står for management. Alt hvad der sker i hele universet, er under Hans management. Navnet minder om al-Walii (den Beskyttende Ven), men det skiller sig fra det i betydning. Al-Waali er ingen ven, men derimod Den, der kontrollerer menneskene og planlægger deres affærer i livet. Han er 'in charge'.

AL MUTAÂALII
Den mest Ophøjede

Han er den mest Ophøjede af alle. Det er en mere ekstrem form af navnet al-Âlii (Den Højeste). Hans ophøjethed når ingen grænser overhovedet.

AL BARR
Godhedens Kilde

Den der er absolut god er kaldet al-Barr. Det er kun Allah. Alt hvad vi som mennesker betegner som godt, er baseret på den menneskelige begrænsede godhed. Vi husker historien om Moses (fred være med ham) og al-Khidr, hvor Moses mistede tålmodigheden, da al-Khidr sank en båd, og indehaverne derved mistede deres indtægter af båden. Men det var en handling af godhed fra Allah, fordi herskeren i landet ellers ville have taget båden for stedse. Moses blev bragt så nær Allah, at han havde dialog med Ham. Der stod en person nær Allah, en ærefuld gæst hos Allah. Moses spurgte om årsagen til at denne person var så nær. Allah den Højeste svarede: "Han var aldrig uvillig og misundelig mod nogen af Mine skabninger og han var hjælpsom overfor sine forældre." Godhed er fra Allah. Godhed hos mennesker strømmer ud fra Hans navn al-Barr.

AL TAWWAAB
Den der modtager angren

Den der vedvarende kalder på Allah ved dette navn, "Jaa Tawwaab", for den vil Allah acceptere vedkommendes angren i omgivelsen. At-Tawwaab er Den, der modtager det ingen anden vil have fra os, det vi ikke ønsker andre mennesker skal have kendskab til. Det vi i virkeligheden søger at skjule for andre, vore egne fejltrin og grovheder.

AL MUNTAQIM
Hævneren

Allah svarer igen for at vise retningen. Med alle de perfekte egenskaber har Han naturligvis også hævn, ikke ego-hævn, men retfærdigheds-hævn. Allah trækker linien op, når Hans egenskab som den Barmhjertige og Kærlige ikke når Hans skabning. Dette er også kærlighed. Det er alvor, når legen er forbi og legen er kun forbi, når mennesket ikke forstår, at Allah er al-Muntaqim. Her er nøglen til at slippe af med sin arrogance.

AL ÂFUU
Undskylderen

Han er Den, der undskylder for Sine folk, når de gør ting, der ikke var ment. Det er efter al-Âfuu's accept, som om de aldrig havde begået fejlene og de har øjeblikkelig ro i deres sind og hjerter. Hvor al-Ghafuur (Den Tilgivende) dækker over en synd, visker al-Âfuu den helt ud. Allahs er de mest perfekte egenskaber.

AR RAUUF
Den Medlidende

Virkelig intensiv barmhjertighed er medlidenhed, derfor er ar-Rauuf en udvidelse af navnet ar-Rahiim (Den Barmhjertige).

MAALIK UL MULK
Herskeren i Sit Rige.

Allahs kongerige er formlen for en beskrivelse af Hans fuldstændige ubetingede magt. Sammenlign det med mennesket. Mennesket er herskeren over sin egen krop. Mennesket er sammensat af en masse dele, der udgør dets lille kongerige, lemmerne er under kroppens ånd, intelligens, hjerte, rygmarv osv. Allahs kongerige er universet og det der omgiver det i alle dimensionerne. Maalik ul Mulk er Herskeren over det hele.

DHUL DJALAALI WAL IKRAAM
Den Ærefulde Majestæt

Der er ingen majestætisk fornemhed, som ikke kommer fra Ham og ikke overgås af Ham. Ære er Hans enemærke. Hvis nogle mennesker opnår en lille del af ære fra Ham, så er det også til Hans ære. Måden hvorpå Han ærer sine folk er ubegrænset. Sand ære overført på Hans folk, er beskrevet i flg. Hadith fra Hans Sendebud Mohammed (fred og velsignelse være med ham): Ifølge Abu Huraira (må Allah være tilfreds med ham) sagde Profeten (fred og velsignelse være med ham): "Allah den Almægtige har sagt: " Den der udviser fjendskab overfor en af Mine venner, ham vil Jeg bekrige. Min tjener nærmer sig ikke Mig ved noget mere elsket fra Min side end de religiøse pligter, Jeg har pålagt Ham, hvorefter Min tjener fortsætter med at nærme sig Mig ved frivillige ydelser, for at Jeg skal elske ham. Når Jeg elsker ham, er Jeg hans hørelse med hvilken han hører, hans syn med hvilket han ser, hans hånd med hvilken han griber og hans fod med hvilken han går. Om han skulle bede Mig om noget, ville Jeg g!
ivetvis give ham det, og om han skulle søge beskyttelse hos Mig, ville Jeg givetvis yde ham den."

AL MUQSIT
Reftfærdiggøreren

Den der er blevet behandlet uretfærdigt imod, vil blive retfærdiggjort. Den der har været uretfærdig, vil blive krævet til ansvar. Den eneste som kan udføre denne komplette form for retfærdighed, er Allah, verdnernes Herre. Hvis mennesker vil have del i de uendelig smukke egenskaber og belønningen for det gode, så må de begynde med at tilgive hinanden. Paradisets Have er for dem, som ikke har noget udestående, hverken kredit eller debet, hos hverandre. Allah er tilstrækkelig for os. Han er al-Muqsit

AL DJAAMIÂ
Den Samlende

Han fuldfører Sit værk, bringer ting og mennesker sammen. Vi er en del af Hans samlen. Macro-kosmos er i micro-kosmos og micro-kosmos er at finde i macro-kosmos. Ting som tilsyneladende er modsat, falder sammen i yderlighederne. Hans egenskab som al-Djaamiâ er enestående. Luft og vand, ild og jord, den store samlen på den Yderste Dag, vil blive underskrevet  al-Djaamiâ.

AL GHANII
Den Rige

Rigdom tilhører Allah. Mennesket er fattigt foran Allah. Kun den der har fået kendskab til meningerne bagved universet og bag alt materiel rigdom, vil forstå at Allah er den Rige og han vil igen føle sig fattig.

AL MUGHNII
Den Berigende

Alt kommer fra Allah, også forståelse. Berigelse kommer med Allahs Vilje. Saml rigdom som du kan tage med dig på din rejse gennem verdnerne, og du ved hvorfor Allah er den Berigende.

AL MAANIÂ
Afviseren

En afviser af alt, hvad der er skadeligt for vores spirituelle og fysiske liv, er Han. Han skaber betingelserne for beskyttelse og bevarelse af det for os fordelagtige. Hans egenskab er al-Hafiidh (Bevareren), forstå det, og du har forstået al-Maaniâ.

AD DAAR
Den Nødbringende

Han er Den, der bringer fortvivlelsen. Det er ikke gift i sig selv, der dræber. Det er ikke pest, der gør os syge. Det er Allah. Hvis ikke disse elementer var under Hans herredømme, ville Han ikke være Guden. Han er Den, der har herredømmet over godt og ondt.

AN NAAFIÂ
Den der bringer godt

Det er modsætningen til ad-Daar (Den Nødbringende). Vi er mærkelige væsner på denne planet. Vi ser, hvad Allah lader os se. At kende Ham på Hans handlinger er en overordentlig stor ting, de færreste kan forstå. Det kræver total underkastelse og i den selvløse tilstand (fana) opleves perfektionen mellem det gode og det onde. Alt er en betaling for, hvad vi selv købte med vores 'selv'.

AN NUUR
Lyset

Han er Den, der bringer guddommeligt lys til hele det samlede univers. Til ansigterne, sindene og de troendes hjerter. Allah er himlenes og jordens lys. Hans lys'billede er som en niche i hvilken der er en lampe. Lampen i et glas. Glasset er som en strålende stjerne, tændt af det velsignede oliventræ, som er hverken østligt eller vestligt. Dets olie brænder, selv om ilden ikke berører den. Lys over lys. Allah retleder til Sit lys, hvem Han vil, og Allah præger lignelserne for menneskene og Allah er vidende om alle ting. Sådan sagde Han i Koranen i sura an-Nuur.

AL HAADII
Guiden

Allah leder dem Han vil til Sit lys. Til maâriifa, viden om det usete. Han leder hvem Han vil og Han leder menneskene ved de materielle ting. Tag det gode og afstå fra det dårlige. Allah skabte det hele for at lede os ud af forvirring og selvdestruktion til det selvopbyggende. Det rene selv.

AL BADIIÂ
Den Usammenlignelige

Allah er Den, der foranstalter det ekstraordinære fænomen i verden. Han foranstalter tillige det ordinære, så vi får kontrast. Han er den Uovertrufne. Alt hvad der er storslået i Hans skabning, er skabt af Ham. Er Han da ikke den Uovertrufne, den Usammenlignelige?

AL BAAQII
Den uden afslutning

Han er den Første og den Sidste, den Manifesterede og den Skjulte, sagde vi tidligere. Vi kan nu tilføje 'uden afslutning'. Han eksisterede før tid og Han vil eksistere efter tid. Han er den Uendelige, som aldrig kommer til en afslutning. Vi var i Hans ihukommelse før vi blev født, for Han beordrede vores forfædres eksistens og vores efterkommere er på vej via os. Han er hævet over vores dhikr (ihukommelse af Allah), men vi var i Hans, allerede da Han besluttede at skabe verdnerne. Al-Baaqii vil bestå.

AL WAARITH
Arvtageren

Han er Den, der overtager alt efter os. Vi forsvinder og Han forbliver for altid. Arvtageren eller den Sande Ejer er Han, som er hævet over vores adfærd. Hvis vi mener at vi ejer ting, har vi glemt, at vi i virkeligheden kun ejer den måde, vi bruger tingene på. Vi forvalter dem kun.

AR RASJIID
Retlederen

Han leder os i den lige retning ved vores korrekte handlinger og ikke som en fremmedfører eller en kommandør. Vi foretager os ting, der sætter et præg på os og vi er på vejen. Allah er Den, der lader Sin plan ringe ud i livet, ved livet, gennem det levende. Ar-Rasjiid er planlæggeren, hvis plan løber uden afvigelser.

AS SABUUR
Tidsfastsætteren

Hast får Ham ikke til at bringe en handling til udførelse før dens tid. As-Sabuur er Den, der fastsætter tiden til det rette øjeblik. Den der kender hemmeligheden i dette navn, har en vej ud af sine vanskeligheder.


Kilde: Allahs Navne (Omar Per Louborg)