DhikrDhikr kan opdeles i fire former for ihukommelse af Allah (SWT):

1. del af dhikr: tspih

At man laver Tspih (ihukommer Allah (SWT) igennem ord). Man tænker over Allahs uendelige Egenskaber. Det kan man bl.a. gøre ved at sige "Subhaan Allah" (Æret være Allah), Al-hamdulillah (Al lovprisning tilkommer Allah), Alluhu akbar (Allah er Den Største), laa ilaha illa Allah (Der findes ingen andre guder end Allah), laa hawla wa laa quwwata illa bilah" (Der er ingen kraft eller magt udenom Allah). Nævne Allahs Navne og tænke over betydningen, i det hele taget alt, hvad der har med Allahs Egenskaber og Overmådighed at gøre. Man vil opnå fuld tilfredsstillelse  og få belønning fra Allah, den Højeste, hvis man ihukommer med oprigtighed.
Profeten Mohammed har sagt, at hver gang man (oprigtigt) laver 100 dhikr (f.eks. "Subhaan Allah el. Laa ilaha illa Allah), vil alle ens (små) zajjaat (minus-point) gå væk.
Han har også sagt, at hvis du siger "Subhaan Allah" 100 gange, vil du få 1000 hasanaat (belønninger) og 1000 zajjaat (minus-point) vil blive fjernet fra dig. Dette viser hvor gavmild og barmhjertig Allah (SWT) er.

 Sura Al-Qalam vers18. "Sandelig vi prøver dem ligesom vi prøvede ejerne af haven, da de svor: Vi vil visselig afhøste den i morgen, 19. Og de gjorde ikke nogen undtagelse, (idet de ikke sagde: Om Allah vil). 20. Da kom en hjemsøgelse fra deres Herre over dem, medens de sov, 21. Og om morgenen var den som afhøstet, 22. Da kaldte de til hinanden om morgenen: 23. Gå tidligt ud på jeres ager, hvis I vil høste. 24. Og de begav sig på vej, og de hviskede til hinanden: 25. De fattige skal ikke betræde den i dag mod jer(es vilje). 26. Og de gik tidligt ud, besluttede på at være nærige. 27. Men da de så den, sagde de: Sandelig, vi er faret vild, 28. Nej, vi er blevet bestjålne. 29. Den retfærdigste blandt dem sagde: Sagde jer ikke til jer: Hvorfor lovpriser I ikke (Gud)? 30. (Nu) sagde de: Lovpriset være vor Herre, sandelig vi har været uretfærdige. 31. Da vendte nogle af dem sig mod de andre, idet de bebrejdede hinanden. 32. De sagde: Ve os, vi har i sandhed overtrådt (grænserne). 33. Måske vil vor Herre give os en bedre have end denne. Vi beder visselig hengivent til vor Herre. 34. Sådan (vil) straffen (komme) og straffen i det hinsides er hårdere, hvis de blot forstod."

Handlingen bag denne historie, var om nogle folk, der ønskede at røve de fattiges del af høsten. De ville begive sig tidligt ud om morgenen, før de andre stod op, så de ikke kunne se hvad de lavede og derved kunne optræde uskyldige. Men om natten ødelagde Allah (SWT) deres høst ved en storm eller en brand. Da de vågnede, vidste de ikke hvad Allah havde gjort, så de gik uvidende ud til deres høst. Men da de så al høsten var væk, begyndte nogle først at bebrejde hinanden, indtil den retfærdigste af brødrene sagde, at det var dem selv, der havde fejlet ved ikke at ihukomme Allah. Da fortrød de og lavede Tauba (omvendte sig til Allah). Hvis det var en ærlig Tauba, de havde lavet, vil der altid være en plads i Allahs (SWT) Nåde, men hvis Tauba er lavet på grund af  selvhykleri, vil Allah (SWT) ikke acceptere den.

Hvis du glemmer Allah (SWT), vil han også glemme dig!

Historien om Jonas (fred være med ham) er også et eksempel, hvor dhikr kan føre til tilgivelse. Han havde ikke tålmodighed med hans vantro folk. De ville ikke tro på Allah, den Eneste, så han gik væk fra dem  i vrede og gik om bord på et skib, med nogle andre folk. Men skibet var for overfolket, og én måtte forlade bord. De trak tre gange lod med papirstykker og alle gangene kom Jonas' navn frem, så de smed ham over bord og i samme øjeblik blev han slugt af en kæmpe hval, der bevarede ham i maven. Jonas (AS) fortrød inderligt at han havde handlet, som han havde gjort, og han sagde begyndte da at sige flg. duâ: "LAA ILAHA ILLA ANT, SUBHAANAKA INNII KUNTU MINADH DHÅÅLIMIIN" - Der findes ingen andre guder undtagen Dem, Æret være De, Jeg var sandelig blandt de vildfarne." (Al-Ambijaa 21:88) Kun fordi at Jonas (fred være med ham) sagde denne duâ uafbrudt, tilgav Allah (SWT) ham: 49. "Vent da tålmodigt på din Herres dom og vær ikke som manden med fisken, da han anråbte (sin Herre)!
 fuld af sorg.50. Havde ikke Nåde fra hans Herre nået ham, ville han visselig være blevet kastet ind på en øde strand og han ville være blevet smædet. 51. Men hans Herre udvalgte ham og gjorde ham til en af de retfærdige." (Al-Qalam)
Historien findes bl.a. i sura al-Saaffaat aya 140-149.

Denne duâ er meget god at sige, hvis man har problemer eller på anden måde har brug for Allah, den Almægtiges hjælp. Profeten Mohammed har sagt, at hvis du siger denne duâ tre gange i træk, vil Allah (SWT) hjælpe dig.
Denne duâ indeholder både Tspih (ihukommelse af Allah), Tawhiid (Allahs Enhed) og Tauba (Omvendelse til Allah).

 

2. del af dhikr: Istighfaar (tilgivelse)

Når man fortryder nogle ting, man har lavet og beder om tilgivelse, er det også en form for dhikr, da man husker Allah, den Nådige og ikke ønsker at gøre Ham vred.

Når man beder Allah, den Almægtige om tilgivelse, vil det gavne en både i dette liv og i det kommende.
Det kan vi læse i sura an-Nuuh:
"Og jeg sagde: Bed om jeres Herres tilgivelse. Han er sandelig den Alttilgivende. Han vil sende regn ned over jer i strømme. Og lade jer tiltage i rigdomme og børn og skænke jer haver og skænke jer floder." (71:11-13)
Der bliver lovet os fem ting, hvis vi beder om tilgivelse:
1. Allah, den Barmhjertige vil tilgive os.
2. Vi vil få regn, hvoraf vi får mad og frugter osv.
3. Vi vil få børn og penge (til dette livs fordel).
4. Vi vil opnå Paradiset.
5. Vi vil have søer i Paradis.

Der er i et troværdigt hadith blevet berettet om, at hvis vi beder Allah, den Ophøjede om tilgivelse hele tiden, vil Han løse vores problemer og give os penge uventede steder fra.

Allah, den Største kan lide dem, der fortryder deres fejl og angrer. Og hvis Han kan lide en, vil Han blive hans hørelse, med hvilken han hører, hans syn, med hvilket han ser, hans hånd med hvilken han griber og hans fod med hvilken han går.

 

3. del af dhikr:- duâ

Dette er en meget vigtig del af dhikr, for når man laver duâ, er man i direkte kontakt med Allah, den Højeste. Man påkalder sin Herre og beder Ham om hjælp. Man bruger både følelser og tanker, når man laver duâ.

De bedste tidspunkter at lave duâ på, er efter man har bedt en (fard - obligatorisk) bøn og efter adhaan (Bønnekald).

Profeten Mohammed har sagt, at der ligger en time om fredagen, hvor Allah, den Barmhjertige vil høre alt, hvad man siger til Ham. Denne time ligger efter bønnen Âsr.

"Sig: Min Herre ville ikke bryde Sig om jer, hvis det ikke var for jeres bøn (til Ham). Men I har visselig forkastet (sandheden), og snart vil (straffen) klæbe ved jer." (25:78)

Allah (SWT) har ikke brug for, at vi laver duâ til Ham. Han mister ikke noget, hvis vi ikke ihukommer Ham. Men når vi ihukommer Ham, vil Han også huske på os, men Hans evige og almægtige Kongerige vil altid bestå med eller uden vores duâ og ihukommelse af Ham. Han er den Almægtige, langt over vores forstand.

Man kan ændre sin skæbne ved at lave duâ, dvs. at ved vedvarende duâ for en bestemt ting, vil Allah, den Alvidende måske ændre ved vores foreskrevne.

 

4. del af dhikr: Koranen

Det er den bedste del af dhikr. At man læser Koranen og lærer udenad fra Koranen. At det er den bedste del af dhikr, er fordi at man læser Allahs Ord og prøver at følge Hans påbud og undgå Hans forbud. Dem der hele tiden læser Koranen, er Allahs folk.
Profeten Mohammed har sagt, at de bedste fra hans ummah (samfund) er dem, der læser koranen og beder om natten.
For hvert bogstav man læser i Koranen, får man én hasana eller 10 eller flere, som Allah ønsker at give os.
Et svagt hadith fortæller at 60.000 engle vil bede for dig, hver gang du har læst Koranen til ende."Ihukom derfor Mig, så vil jeg ihukomme jer, og vær taknemmelige mod Mig og afvis ikke tro." (Al-Baqarah: 153)

"Oh I troende, ihukom Allah med megen ihukommelse." (Al-Ahzaab: 42)

"Og de mænd, der ihukommer Allah meget og de kvinder, der ihukommer (Allah), (for) dem har Allah beredt tilgivelse og en stor belønning." (Al-Ahzaab: 36)

"Og ihukom din Herre i din sjæl i ydmyghed og frygt og uden kraftig tale, om morgenen og om aftenen og vær ikke en af dem, der forsømmer (Allahs ihukommelse)." (Al-Âraaf: 206)

Profeten sagde: "Sammenligningen mellem den, der ihukommer Allah og den, der ikke ihukommer Allah, er ligesom det levende og det døde." (Bukhari)

Samme mening: "Sammenligningen med det hus, hvori Allah er nævnt og det hus, hvori  Allah ikke er nævnt, er ligesom det levende og det døde." (Muslim)

Profeten sagde også: "Skal jeg ikke informere jer om de bedste gerninger og de helligste handlinger foran jeres Herre, som gør mere for at forhøje jeres rang (hos Ham) og er bedre for jer end udbetalinger af guld og penge eller slag med fjenden. De (tilhængerne) sagde: 'Endelig! Informer os.' Han sagde så: Ihukommelse af Allah." (At-Tirmidhi &Ibn Maajah) 

Profeten sagde: "Allah, den Højeste siger: Sandelig, Jeg er som Min tjener formoder Jeg er og Jeg er med ham, når han ihukommer Mig, så hvis han ihukommer Mig for ham selv, ihukommer Jeg ham for Mig Selv og hvis Han ihukommer Mig i et selskab, ihukommer Jeg ham i et selskab, der er større end det, og hvis han nærmer Mig med en håndslængde, vil Jeg nærme ham med en armslængde, og hvis han nærmer Mig med en armslængde, vil Jeg nærme ham med to udstrakte armslængder, og hvis han tager et skridt mod Mig, vil Jeg haste mod ham." (Bukhari)

Âbdullah ibn Busr berettede: En mand sagde til Profeten : "Oh Allahs Sendebud, Islams skikke er for meget for mig, så fortæl mig noget, som jeg kan holde fast til. Han sagde: Lad ikke din tunge stoppe med at ihukomme Allah." (At-Tirmidhi &Ibn Maajah)

Profeten sagde: "Den der sætter sig ned og glemmer at ihukomme Allah, har pådraget sig selv et tab fra Allah og den der lægger sig ned (slapper af) og glemmer at ihukomme Allah, har pådraget sig selv et tab fra Allah." (Abuu Daawud)

Profeten også: "Når folk sidder sammen og glemmer at ihukomme Allah og sende bønner til Profeten, pådrager de dem selv et tab og hvis Allah ville, havde Han straffet dem og hvis Han ville, havde Han tilgivet dem." (At-Tirmidhi)

Ligeledes sagde han: "Når mennesker rejser sig fra et selskab, hvor de glemte at ihukomme Allah, rejser de sig, ligesom de havde rejst sig fra liget af et æsel og de pådrager dem selv sorg." (Abuu Daawud & Ahmad) Al-Kahf - de 10 første aya eller de 10 sidste aya giver beskyttelse mod Ad-Dadjaal.
Al-Ikhlaas - tæller for en fjerdedel af Koranen
Al-Kafiruun - tæller for en tredjedel af Koranen
Al-Zilzaal - tæller for en tredjedel af Koranen
Ja Sin - er Koranens hjerte, hjælper hvis man har ondt, f.eks. når man skal føde.
Al-Waqiâh - hvis man læser denne sura hver dag, vil man ikke komme til at til dagen. (Ibn Masûud.)
Al-Mulk - hvis man læser denne sura hver dag, vil man ikke få straf i graven, Insha Allah.
Al-Anâam - denne sura kom ned på én gang. 70.000 engle bar den.
Bani Isra'iil - hvis man læser aya 110-111 efter Fajr, vil ens hjerte ikke dø uden iman (tro) hele dagen og hvis man læser det efter Magrib, vil ens hjerte ikke dø uden iman hele natten.