EngleneAt tro på englene er det andet trosprincip i Islam.

Englene blev skabt før mennesket. Det kan vi læse i sura Al-Baqarah 2 aya 31, hvor Allah, den Almægtige siger til englene, at Han vil indsætte en statholder på jorden.
Men præcis hvornår de blev skabt, ved man ikke.

Mennesker er skabt af jord, djinner er skabt af ild og englene er skabt af lys.
Englene er skabt til forskellige formål. De er alle Allahs tjenere. De kan kun gøre hvad Allah (subhaana wa ta'âla ) befaler dem. De har ingen fri vilje ligesom mennesket. De kan ikke være ulydige overfor Allah eller stille sig imod hvad Han siger. Det fremgår i sura Al-Ambija 21 aya 28: "De (englene) foregriber ikke Ham, hvad talen angår, og de handler (kun) på Hans befaling."
Allah, den Ophøjede bestemmer hvilken mission de skal udføre og de gør det med det samme uden modvilje.
Profeten Mohammed spurgte engang englen Gabriel (âlajhi salam), hvorfor han ikke besøgte ham oftere, da blev følgende vers åbenbaret: "Og vi (engle) nedstiger ikke undtagen ved din Herres befaling. Ham tilhører hvad der er foran os og hvad der er bagved os." (Sura marjam 19 aya 65)
Englene har stor gudsfrygt for Allah. Profeten Mohammed så på hans natlige himmelrejse (al-Maraj) at Gabriels ansigt forandrede sig, da de nåede den 7. himmel. Han blev gul i hovedet af frygt for Allah (subhaana wa ta'âla). Englene bliver ikke straffet af Allah, da de aldrig kan gøre noget forkert, men alligevel har de denne store æresfrygt for Allah.

Vi kender nogle af englene ved navn fra Koranen og Hadith og hvad deres udførelser består i:

Gabriel (âlajhi salam):
Det er ærkeenglen. Han var sendebudet for Allah (subhaana wa ta'âla). Han kom med alle åbenbaringerne til Allahs sendebude (âlajhum salam). Allah (subhaana wa ta'âla) kalder ham for ar-Ruuh, som betyder sjælen eller ånden.
Fra nogle Hadith har vi fået af vide at Gabriel var meget stor. Profeten Mohammed så at Gabriel fyldte hele horisonten. Lige meget hvor han kiggede hen så han Gabriel (âlajhi salam). Det blev også berettet at han havde 300 buer på hver vinge. (Bukhari).
Allah, den Ophøjede siger mange gange i Koranen at Gabriel (âlajhi salam) er stærk og trofast.
Gabriel har sendt hans fredshilsen til Khadidja (radija Allahu ânha), da hun var tæt på hendes død. Hun er den eneste, der har fået en hilsen. Allah (subhaaana wa ta'ala) sagde til Gabriel at han skulle sende hans hilsen fra Ham og sige at Han har forberedt et stort slot til hende af perler i al-Djinna. Gabriel gjorde dette (igennem Profeten Mohammed ) og han sendte også hans hilsen til hende. Hun var en da fire bedste kvinder nogensinde

Mikail (âlajhi salam):
Han er englen, der er ansvarlig for udbringning af Rahma. Rahma kan betyde barmhjertighed, dvs. alt hvad vi får af goder, fx regn, penge, mad, glæde, evnen til at komme over sorger osv.
Mikail (âlajhi salam) kom mange gange sammen med Gabriel (âlajhi salam) til Profeten.

Ridwaan (âlajhi salam):
Englen der er ansvarlig for al-Djinna, Paradiset.

Maalik (âlajhi salam):
Englen der er ansvarlig for an-Naar, Helvedet. Der står i Koranen at der er 19 engle, der vogter over Helvede (al-Muddathir 74 aya 31).

Azrail, Malak al-Mawt (âlajhi salam):
Malak al-Mawt betyder dødsenglen. Det er den engel, når Allah (subhaana wa ta'ala) har bestemt at et menneske skal dø, der tager sjælen fra kroppen. "Sig: Dødsenglen, som er sat over jer skal bevirke jeres død og I skal sendes tilbage til jeres Herre." (Sura al-Sadjda 32 aya 11)
Der er berettet en historie om hvordan han blev til dødsenglen. Beretningen er ikke bekræftet som værende et sahih Hadith, men Ibn 'Abbas og Ibn Mas'ud har flere gange berettet i Bukharis Hadith, så derfor kan historien godt fortælles.

Efter Allah, den Almægtige, havde skabt hele universet og jorden, og alt hvad der findes på jorden før mennesket, ville han skabe mennesket. Mennesket skulle skabes af jord og Han bad derfor englen Gabriel (âlajhi salam) om at tage ned til jorden, for at hente noget jord med op, men jorden ville ikke have at der skulle skabes et menneske fra jorden, der ville skabe ufred på jorden, så derfor græd jorden, da han kom til hende (jorden er et hunkønsord på arabisk) og hun sagde indtrængende: "Ved Allah! Tag ikke noget jord fra mig" Gabriel (âlajhi salam) kunne ikke få sig selv til at tage noget fra hende, så han vender tilbage til Allah, den Almægtige, uden jord. Så sender Allah (subhaana wa ta'ala) Malik (âlajhi salam) ned for at hente jord, men det samme sker for ham, jorden græder og siger: "Ved Allah! Tag ikke noget jord fra mig", og også han kan ikke tage noget jord fra hende, så han vender også tilbage uden jord. Men så sender Allah (subhaana wa ta'ala) Azrail ned til jorden for at hente noget jord op og da han kommer ned, sker det samme også for ham, jorden begynder at græde og siger: "Ved Allah! Tag ikke noget jord fra mig". Men Azrail tog alligevel noget jord, han tog fra 7 jorde, som har gjort os til 7 verdensdele og kom tilbage til Allah (subhaana wa ta'âla) med jorden. Allah spurgte ham, om jorden ikke havde bedt ham om ikke at tage noget jord fra hende. Azrail svarede jo, men at han ikke turde komme tomhændet tilbage til Allah. Derfor blev han valgt til at være dødsengel.
For det kræver selvfølgelig en stærk engel, når man skal tage en sjæl fra et menneske, der mange gange ikke vil give slip på den.
Malak al-Mawt tager sjælen fra alle mennesker (sura as-Sadjda 32 aya 12).
Hver gang Allah (subhaana wa ta'âla) har beordret Malak al-Mawt at tage sjælen fra en profet, har Han sagt til ham, at han først skulle bede om tilladelse til at træde ind i deres hjem. Da han skulle tage Profeten Mohammeds sjæl blev han stående ude foran hans dør. Han var meget genert for at gå ind. Gabriel kom ned og fortalte Mohammed at Malak al-Mawt stod udenfor og ventede på tilladelse, til at komme ind. Mohammed gav ham tilladelsen og han trådte ind.
Når Malak al-Mawt har taget det sidste menneskes sjæl før Verdens Ende, vil han blive bedt om at tage hans egen sjæl og tilbage vil kun være Allahs Eksistens (ar-Rahman 55 aya 27-28).

Munkar og Nakir (âlajhuma salam): Det er de to engle, der kommer i gravene for at udspørge menneskene om deres gerninger i livet. Hvis det er en mu'min (rettroende), de kommer til, vil de komme på en glædelig måde, men hvis det er en kafir (vantro), vil de komme på en ubehagelig måde.

Harut og Marut (âlajhuma salam): Det var de to engle, der kom til folket i Babel, Irak og lærte dem magi. Der blev sagt til folket at de fik denne viden, for ikke at bruge den imod hinanden, da den kan ødelægge mange ting, men de bestod ikke den prøve. Historien kan læses i sura al-Baqarah 2 aya 102.

Raqiib og Âtiid (âlajhuma salam): I sura al-Qaf 50 aya 19 står der om de engle, vi har siddende på vores skuldre og på arabisk står navnene Raqiib og Âtiid, men man ved ikke om det er deres navne, men de bliver i hvert fald omtalt ved de navne. Englen der sidder på den højre skulder, nedskriver alle de gode gerninger man laver, mens englen på den venstre skulder nedskriver alle de dårlige gerninger man laver. Og de nedskriver ált hvad vi siger og foretager os. "Når de to modtagende (engle) modtager (alle hans gerninger), siddende på højre og venstre side. Så udtrykker han ikke et ord, uden de vogtende engle er parat og skriver ned." (Sura al-Qaf 50 aya 18-19).

Englene udfører alt deres arbejde med perfektionisme og de begynder ikke på en ny opgave, før de har afsluttet, hvad de er i færd med. Profeten Mohammed tilrådede os at gøre det samme.
Englene er meget hurtige. Videnskabeligt ved vi at lyset er det hurtigste vi har. 1 lysår svarer til 168.000 mil/sek. Englene er hurtigere end det.
Der var nogle gange, hvor en mand spurgte Profeten Mohammed om noget at Gabriel ville komme med svaret til Profeten, før manden var færdig med sit spørgsmål.

Englene har også evnen til at blive mennesker. Vi har det kendte Hadith om den rene hvidklædte mand, der kom og udspurgte Profeten Mohammed om hans religion, og denne mand var englen Gabriel. Og i Koranen i sura al-Marjam 19 aya 18 står der at Gabriel (alajhi salam) kom til Marjam (Jomfru Maria) i form som et menneske.

Englene spiser og drikker ikke. De sover ikke og de dør ikke. Englene er hverken han eller hunkøn, men de bliver omtalt med hankøn.

Englene står i konstant tilbedelse. I himlene står englene med kun fem fingres mellemrum imellem hinanden og beder uafbrudt (Bukhari).
Profeten Mohammed blev spurgt hvilken dhikr (ihukommelse af Allah), der er den bedste. Han svarede den som Allah (subhaana wa ta'âla) har valgt for englene: Tasbir, Subhaana Allah wa bihamdihi (Æret være Allah og al lovprisning tilkommer Ham).

Englene drager også på Hadj (pilgrimsfærd). De tager til Bait al-Ma'muur, som ligger i den 7. himmel. Profeten Mohammed så stedet på hans natlige himmelrejse (al-Maraj). Han så at der hver dag bad 70.000 engle der og når de var færdige kom der 70.000 nye engle og de foregående engle ville aldrig nå at komme tilbage igen til dette sted (Muslim).
Det fortæller noget om, hvor mange engle der er i himlen.
Bait al-Ma'muur ligger præcis ovenover Ka'baen (i Makka). Hvis Bait al- Ma'muur faldt ned, ville den lande nøjagtig ovenpå Ka'baen.

Hvis Allah, den Ophøjede, elsker en person, vil Han sige det til englen Gabriel (âlajhi salam) og Gabriel vil så også elske den person. Gabriel vil sige det videre til paradisets beboere (englene) og de vil så også elske ham og folk på jorden vil holde af ham (taget fra et guddommeligt Hadith, Hadith qudsija).

Englene nedstiger altid hvor der er Dhikr (ihukommelse af Allah). Det vil sige at alle steder, hvor Allahs Navn bliver reciteret vil englene komme og sprede fred.
Hver fredag tager englene plads ved hver dør til hver moske i hele verdenen, for at skrive folk op i kronologisk orden, dvs. den rækkefølge de ankommer i moskeen på, og når Imamen har sat sig på prædikestolen, folder de deres ruller og er klar til at høre Khutba (prædiken før fredagsbønnen.)

Englene er den anden ting i Islam, vi skal tro på. Vi skal tro på alle dem, vi kender ved navn og på alle dem vi ikke kender ved navn.
Allah (subhaana wa ta'âla) siger i Koranen i sura al-Baqarah 2 aya 98-99: "Sig: Den der er fjende af Gabriel - thi han er det, som på Allahs Bud har åbenbaret den (Koranen) til dit hjerte, som en bekræftelse på det, der var før den og som en retledning og glædeligt budskab til de troende -
Den der er fjende af Allah og Hans Engle og Hans Sendebud og Gabriel og Mikail (skal vide) at Allah visselig er en fjende af de vantro."