I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges navn

- se (saws)

-se Raadija Allahu ânho/ânha

Adhaan                         Kald til bøn.

Ad-Dunja                      Denne verden.

Alhamdulillah             Takket være Allah. Al lovprisning tilkommer Allah.

Allahu akbar               Allah er den Største.

Al-….                             Når man sætter al foran et ord i arabisk, så betyder det at man gør ordet bestemt, fx kursi – stol, al-kursi – stolen, kitaab – bog, al-kitaab – bogen. Allah er også bestemt, nemlig Guden – Al-lah

Al-Aakhir                     Det hinsides.

Al-Ard                          Jorden.

Al-Djinna                     Det er Paradiset.

Al-Hidjra                      Dette er udvandringen fra Makka til Madina, som muslimerne foretog, da de vantro fordrev dem fra Makka. Det er fra dette år at den islamiske kalender begyndte.

Al-Iman billah            Dette er den første søjle i Islam. Troen på én Gud, Allah.

Al-Indjiil                       Evangeliet, som Jesus (fred være med ham) kom med.

Al-Qamr                      Månen.

Al-Quraan                  Koranen.

An-Naar                     Det er Helvedet.

As-Samaawaat-       Himlen.

As-Sabaâr Samaawaat – De syv himle.

Asj-Sjams                 Solen.

As-Sijjaam                Fasten Ramadan som vi skal faste. Det er den tredje søjle i Islam.

At-Tawraat Toraen, som Moses (fred være med ham) kom med.

Aya Vers fra den Hellige Koran.

Âalam En Âalam er en lærd indenfor Islam. Han har læst videre ovenpå shariiâ, den islamiske lovgivning, og han har nu bemyndigelse til at udstede Fatwa. Ûlama er i flertal.

Âbd En tjener eller slave. Vi er alle Allahs âbd.

Âilm Viden, videnskab.

Âlajhi salam Fred være med ham. (Siges efter alle profeterne og engle undtagen Profeten Mohammed, hvor man tilføjer Allahs velsignelse over ham).

Baaraka Velsignelse.

Bin Søn. Fx Mohammed bin Âbdullah – Mohammed søn af Âbdullah . Bin kan også stå som ibn.

Bint Datter. Fx Zajnab bint ar-Rasuul – Zajnab datter af Profeten.

Bismilah I Allahs Navn.

Dâwah Det vil sige at man fortæller om budskabet Islam. Man forklarer folk hvad Islam betyder. En dâia er den, der gør dette. Forkynder Islam.

Dhikr Ihukommelse af Allah.

Diin Religion. Dinn al-Islam – Religionen Islam.

Djihad Det betyder hellig krig. Det er krig i bogstaveligste forstand. Hvis der er et angreb på muslimer, er man forpligtet til at slå tilbage for Allahs skyld. Men djihad skal også forstås, som en kamp med ens eget selv, at man hver dag kæmper for at blive en bedre muslim og bekriger ens dårlige karakterer.

 

Djinn Det er ånder. Der lever ånder i en anden verden side om side med os, vi kan bare ikke se dem. Hos dem er der, ligesom hos mennesker, djinner der er muslimer og djinner der er vantro. Nogle djinner er også Sjaitans hjælpere.

 

Duâ En personlig bøn man siger for sig selv. Man kan altid lave duâ, hvor man kan spørge Allah, om det man ønsker eller takke Ham for alt det gode, Han har givet en. Det er fortræffeligt, hvis man er i tilstand af wudu (den rituelle afvaskning), når man laver duâ og står med hænderne mod Makka (qiblah). En duâ må man lave alle steder på nær toilettet, hvor Allahs Navn aldrig skal nævnes, og den må siges på alle tidspunkter.

Duha Morgengryet op til solens middagspunkt.

Fard Noget der er obligatorisk at foretage sig.

Fatwa Det er en lov, der bliver sat i de nyere tider, da der er opstået mange ting, som man ikke kendte til dengang for mere end 1400 år siden. Kun Ûlama (lærde) kan udstede en fatwa, som de har gjort ved grundigt studie i Islam.

Fii sabiilillah For Allahs skyld. At man gør tingene fii sabiilillah, for Allahs skyld.

Ghajb Det usete. Alt det vi ikke kan se og det der er skjult.

Hanafi Det er en af de fire imamskoler. Han fulde navn er Âli ibn Abi al-Îzz al-Hanafi.

Hanbali Det er en af de fire imamskoler. Hans fulde navn er Ahmad bin Hanbali.

Hadiith Det er alle de udtalelser og handlinger, der er blevet rapporteret fra den hellige Profet Mohammed . Der er tre grader indenfor hadiith: Hadiith Sahih, som er 100% troværdige hadiith. Bukhari og Muslim er altid sahih. Hadiith hassan, som er svagere hadiith, fordi kilderne på et tidspunkt får et lille knæk, men mange kan man dog stole på. Hadiith daiif, som er svage hadiith. Efter Profetens død, begyndte mange at komme med nogle udtalelser, som de sagde at den hellige Profet, havde sagt, men det var blot noget de opfandt for at få anerkendelse af folket.

Hadj Pilgrimsfærden til Allahs hus. Denne rejse skal mindst én gang i livet foretages af enhver muslim, hvis han eller hun har råd og helbred til det. Færden går til Kabaen i masdjid al-Haraam i Makka. Det er en rejse, der vil gøre en muslim fri for dens tidligere synder og give muslimen mulighed for at starte på et nyt og syndfrit liv. Det er den femte søjle i Islam.

Hajjaat Livet. Hajjat ad-Dunja - Livet i denne verden.

Halaal Noget der er tilladt i Islam.

Haraam Noget der er forbudt i Islam.

Hasanaat Belønning man får, hver gang man har gjort en god gerning.

Hasad Misundelse fra mennesker og djinner.

Hidjra Emigration til et bedre islamisk sted   

Hijaab Tørklæde, der skal dække håret.

Hisaab Regnskab, det regnskab, som vi vil blive stillet for på Dommedag.

Imam Det er en, der har læst og bestået den islamiske lovgivning, Shariiâ. En imam kan være overhovedet i moskeen, hvor han også holder Khutba (prædiken). Det er også ham der tager imod spørgsmål og problemstillinger fra muslimerne.

Iman Ens tro i hjertet.

Insha’Allah Om Allah vil. Det siger man om alle morgendagens foretagender.

Iqaama Lille kald til bøn, når man er parat til at bede.

Jawm Dag.

Jawm al-Qijjaamah Det er Dommedag. Den dag hvor vi alle skal vækkes fra vores ’døde’ tilstand for at få vores dom overbragt. Denne dag har også andre navne:

 Jawm al-Aakhir – Den Sidste Dag, 

Jawm al Hisaab wal Âiqaab – Dagen for regnskabet og straffen,

 As-Saâ – Timen 

Jawm ud-Diin - Dagen for (den fuldendte) religion.

Kaafir En vantro. En der ikke tror på Islam. Kuffaar er i flertal.

Kalimah Ord.

Khaliif Kalif. Efter Profeten Mohammed døde, blev der indsat kaliffer til at styre efter Islams love. Der var fire kaliffer: Abuu Bakr as-Siddiiq, Ûmar bin al-Khattab, Ûthmaan bin Âffaan og Âli bin abdul Muttalib.

Khamr Vin, alkohol.

Khanziir Svin, gris.

Khutba En prædiken for muslimer, som en imam giver. Hver fredag er der fredagsbøn med khutba, som er pligtigt for enhver muslimsk mand at tage til.

La ilaaha illa Allah  Der findes ingen andre guder end Allah.

La hawla wa la quwwata illabillah Der er ingen magt eller kraft udenom Allah.

Lajl Nat.

Lajlatul Qadr Skæbenatten. Den nat hvori Koranen blev åbenbaret for første gang til den hellige Profet Mohammed .

Madina Det er den by, hvor Profeten Mohammed ligger begravet. Byen ligger i Saudi-Arabien. Tidligere hed den Yathrib.

Makka Det er en by i Saudi-Arabien. Det er den by, hvor Profeten Mohammed blev født. Det er denne by, muslimer drager til, når de skal på Hadj (pilgrimsfærd).

Makruuh Noget der uanbefalet i Islam.

Maktuub Det er ens skæbne, som Allah, den Almægtige har foreskrevet det for en. Det siger man om noget, man ikke havde regnet med ville ske, hvad enten det var godt eller dårligt. "Maktuub", det var skæbnen.

Malaika Det betyder engel.

Maliki Det er en af de fire imamskoler. Hans fulde navn er Abuu Mohammed, Âbdullah ibn Abii Zajd al-Qajrawaanii al-Maalikii.

Manduub Noget der er fortræffeligt og prisværdigt at gøre i Islam.

Masdjid Det betyder moske.

Masdjid al-Haraam Det er moskeen i Makka, hvor Kabaen med den sorte sten ligger.

Mashe Allah Kun det Allah vil. Man siger det til noget, der er meget smukt. Eller hvis nogen har en evne indenfor noget, for på den måde undgår man misundelse.

Mohammadan rasuul Allah - Mohammad er Allahs Sendebud.

Mu’min En rettroende muslim.

Nafs Ens ego.

Nabi Det betyder Profet. Rasuul betyder Sendebud.

Namiima Bagtaleri, sladder.

Nawm Søvn.

Qadr Skæbnen på godt og ondt.

Qiblah Dette er retningen mod Makka. Det er den retning vi følger, når vi beder.

Qijaamul lajl En nattebøn, man kan bede efter Îsha indtil morgenbønnen Fajr.

Raadija Allahu ânho/ânha  Må Allah være tilfreds med ham eller hende. (Siges blandt andet efter Sahaaba Profetens venner og tro følgere) og efter hans koner)

Ramadan Den 9. måned i det islamiske kalenderår. Det er den måned, hvor muslimerne er forpligtet til at faste. Det er også i den måned at Koranen blev nedsendt.

Rasuul Det betyder Sendebud. En rasuul til forskel fra nabi, er en profet, der kom med et budskab til folket. Alle rasuul er også nabi, men ikke alle nabi er rasuul, da det ikke var alle profeter, der kom med en Bog til folket.

Riiba Renter.

Ruuh Sjæl eller ånd. Englen Gabriel bliver af Allah, den Højeste kaldt ar-Ruuh, Ånden.

Salaam Fred. Vi hilser hinanden med fred. As-salamu âlajkum.

Shariâ Den islamiske lovgivning.

Shaafiî Det er en af de fire imamskoler. Hans fulde navn er Abuu Âbdullah, Mohammed ibn Idriis bin al-Âbbaas bin Ûthmaan bin Shuafa ash-Shaafiî.

Sjaitan Satan, djævlen.

Subhaan Allah Æret være Allah. Det siger man om noget, der er langt over vores fatteevne.

(saws) Subhaana wa taâla  Æret være Allah, den Højeste. (Det siger man efter man nævner Allahs Navn)

Sunna Dette er Profeten Mohammeds sædvane, som vi bør gøre efter. Alt hvad han foretog sig er sunna, og det er meget prisværdigt at følge, da han var det bedste eksempel af alle mennesker.

Sahaaba Profeten Mohammeds venner og tro følgere.

Salaat Bøn. De fem daglige bønner, vi beder hver dag og alle de frivillige bønner (sunna). Det er den anden søjle i Islam.

(saws) Salla Allahu âlajhi wa sallam  Fred og velsignelse være med ham. (Siges altid efter Profeten Mohammeds navn).

Siraat Vej eller sti. As-Siraatal mustaqiim – den rette vej.

Suura Kapitler fra den Hellige Koran.

Tahsiin En recitation af nogle bestemte suuraer (kapitler) fra Koranen, som giver en beskyttelse imod misundelse.

Tajwid Den måde som Profeten Muhammad (saws) læste Koranen på.

Taqwa Gudsfrygt.

Tawhiid Det betyder Allahs Enhed. At Allah er den Eneste Skaber, uden nogen partner og hele Herredømmet tilhører udelukkende Ham.

Tawwaaf Man går 7 gange rundt om Kabaen. Det er en obligatorisk ting, når man er på Hadj.

Tspiih At man kalder Allah ved Hans smukke Navne og Egenskaber.

Ûmmah (Islamisk) samfund.

Ûmra En pilgrimsfærd til Makka på et tidspunkt udenfor Hadj’s tidsperiode.

Waadjib Noget man er forpligtet til at gøre.

Witr Ulige. I Islam er det ulige at foretrække fra det lige.

Wudu Den rituelle afvaskning.

Zaiaat Straf man får, for hver dårlig handling man har begået.

Zakaat Det er en obligatorisk almisse, som enhver muslim, der har økonomisk overskud, skal betale til fattige muslimer. Denne zakaat skal betales før âid (fest) efter Ramadan. Dette for at alle muslimer rundt om i hele verden, kan nyde en god âid. Det er den fjerde søjle i Islam.

Zam Zam Hellig vandkilde der ligger i Makka. Den sprang ud ved Profeten Ismâiils fod, da han var alene i ørknen sammen med hans mor. De var meget tørstige og pludselig sprudlede vand frem fra det bare sand. Det var et mirakel fra Allah den Største.

Ziina Utroskab, hor.