Trosbekendelsen

Islam har fem søjler, den første af dem er shahadatan, eller de to vidnesbyrder. De består af at bevidne, at der er ingen Gud udover Allah (swt) og at Profeten Muhammad er Allahs sendebud. Allahs (swt) profet har sagt: " Islam er blevet bygget omkring fem søjler: at bevidne, at der er ingen Gud udover Allah og at Profeten Muhammad er Allahs sendebud; at udføre de obligatoriske bønner; at give zakat; at faste i måneden Ramadan; og at tage på pilgrimsrejse til Allahs hus i Makka".

Enhver, der vil konverterer til islam skal sige de to vidnesbyrder og tro på dem.

 

Første del: bevidne, at der er ingen Gud udover Allah (swt)

Troen på Allahs (swt) eksistens.

Storheden i skabelsen og alt det, den omfatter - mennesker, dyr, fugle, planter, floder, søer, have, bjerge, sletter, bakker, stjernerne og planeterne - Alle disse ting peger mod eksistensen af en Skaber, Enestående og Iagttageren over alt.

Den Almægtige Allah siger i Koranen sura Al-Djathija vers 4-6: "Sandelig, i himlene og på jorden er der visselig (overbevisende) tegn for de troende. Og (også) i jeres (egen) skabelse og i (alt), hvad Han udbreder af levende væsner (på den), er der visselig tegn for et folk, som har vished. Og i nattens og dagens veksel, og i det, som Allah sender ned fra himlen som ernæring, hvorved Han levendegør jorden efter dens død. Og (ligeledes) i vindenes skiften er der tegn for et folk som forstår".

Allah er en, uden partnere.

Universets forunderlige orden og den præcise udvikling det har gennemgået i millioner af år, antyder at Herskeren af universet må være en, uden partnere. Ligesom, det er umuligt, at universet er kommet af sig selv, er det også umuligt, at der skulle være to skabere. Hvis det havde været sådan, ville der have været uoverensstemmelser, der ville have ødelagt og  nedbrudt ordenen.

Den Almægtige Allah (swt) siger i Koranen, sura Al- Mu'minûn vers 92: "Allah har ikke antaget Sig nogen søn, og der er ikke nogen gud sammen med Ham. Så ville enhver gud visselig have taget (til sig), hvad han (selv) havde skabt, og nogle og nogle af dem ville have besejret andre (af disse formentlige guder). Allah er fri fra (sådanne) mangler og (højt) hævet over, hvad de tilskriver (Ham).

Allah, den Alvidende.

Muslimer tror på, at Allah (swt) er den Alvidende. Hans viden omfatter alt der foregår i hele universet. Han ved alt hvad vi ser og hører og det vi ikke ser og hører. Allah ved hvad der er skjult i hjerterne og sindene i alle Sine skabninger.

Allahs (swt) viden omfatter alt fra det enorme til det mikroskopiske: fra antallet af stjerner på himlen, til fiskene i floder og have, fra korn af sand i ørkenen til antallet af dråber i havet.

Den Almægtige Allah (swt) siger i Koranen, sura Al-An'am vers 60: "Og hos Ham er nøglerne til det skjulte. Ingen kender dem undtagen Han (alene). Og han ved, hvad der er på det tørre land og i havet. Og ikke et blad falder af, undtagen Han kender det. Og der er ikke et korn i jordens mørke, ej heller noget grønt eller noget vissent, undtagen det er i en tydelig bog".

Allah, den Almægtige.

Muslimer tror på, at Allah har magt til at gøre alting. Når Han vil noget, siger Han: "bliv til!" og det er.

Allah (swt), er den der bestemmer over vores anliggender og tager sig af vores behov. Han giver liv og bestemmer over døden. Som følge deraf, skal muslimer ikke sætte sin lid til andre end Allah (swt).

Muslimer tror på, at kun Allah (swt) giver og tager, Den Almægtige Allah (swt) siger i Koranen, sura Al-Ma'idah vers 120: "Kongedømmet over himlene og jorden og hvad der er i dem tilhører (alene) Allah, og han er Mægtig over alle ting".

Allah (swt) hører hver en lyd, nær som fjern, høj eller lav. Han hører os, når vi taler højt og når vi hvisker til os selv og Han besvarer vores bønner. Han hører også alle Sine skabninger, store som små, om de tramper som en elefant, kryber som reptiler, flyver som fugle, eller graver sig stille ned som insekter. Og Han hører de skabninger vi ikke kender til. Allah (swt) ser alt stort og småt, synlige og usynlige for mennesker om natten og om dagen. 

Fordi Allah (swt) er den Althørende og den Altseende, skal man ikke gøre noget, der vil gøre Ham vred.

Den Almægtige Allah (swt) siger i Koranen, sura Al-Sjura vers 12: "...Intet (eller ingen) er lig Ham, og Han er den Althørende, den Altseende".

 
Allah, Forsørgeren.

En anden del at den islamiske tro er, at Allah (swt) er Forsørgeren, der dækker  vores behov. Han giver menneskene hvad Han vil, ud af gavmildhed og velsignelse.  Derfor er mennesket ikke den rigtige forsørger; denne rolle er kun Allahs (alene).

Muslimer tror på, at lydighed mod Allah (swt), tilbedelse af Ham, og udførelse af gode gerninger, vi forøge deres underhold og velsignelser. Hvis ens underhold bliver mindre, skal man ikke blive ked af det eller pessimistisk. I stedet skal man have tålmodighed og bede Allah med fuld tro på Ham, om at Han vil hjælpe en til at gennemgå denne test, at gøre ens underhold større og ens prøvelser mindre.

Den Almægtige Allah (swt) siger i Koranen, sura Al-Rûm vers 38: "Har de ikke set, at Allah øger Sit underhold for hvem han vil og begrænser (det for hvem han vil). Sandelig, heri er der visselig tegn for folk, som tror".

 

 

Anden del: bevidne, at Muhammad er Allahs (swt) sendebud

Den anden del af shahada (trosbekendelsen) efter, at man har bevidnet, at der ikke er andre guder end Allah (swt), består af, at bevidne, at profeten Muhammad er Allahs sendebud. Ingen kan accepteres som muslim uden begge dele af shahada. Muslimer tror på, at profeten Muhammad blev sendt af Allah (swt) til alle folk og alle nationer, ikke kun arabere. Dette er i kontrast til de tidligere sendebude og profeter, der blev sendt til specifikke folkeslag. Der kommer ingen profet efter ham, ingen vil efterfølge ham.

Den Almægtige Allah (swt) siger i Koranen, sura Al-Ahzab vers 41: "Muhammad er ikke fader til nogen af jeres mænd, men han er Allahs sendebud og profeternes segl, og Allah ved alle ting".

Da profeten Muhammad var fyrre år, begyndte Allah (swt) at sende åbenbaringen ned til ham. Siden han var lille, var han kendt som den ærlige og sanddru. I tre og tyve år efter den første åbenbaring, arbejdede profeten utrættelig med at sprede islam og kalde folk til at tilbede Allah (swt). Gennem hele den tid, han arbejdede med at sprede islam, gjorde de vantro fra Quraysh stammen (hans stamme) livet svært for ham med konspirationer og had.  Han holdt ud med tålmodighed, visdom og styrke og til sidst sejrede han og spredte islamover hele den arabiske halvø. Før profetens død og længe efter, konverterede mennesker til islam.

t

 

 

 

Allah (swt) sendte profeten Muhammad til alle mennesker ligegyldig hvilken race, hudfarve, nationalitet eller sprog de har.

Hans budskab er tidløst, givet til alle mennesker, der var i live på hans tid, og alle de der vil leve i tiden efter ham, indtil Dommedag. Dette er fordi  budskabet er universelt og komplet, indeholdende alting mennesket skal bruge. Islam viser menneskene, at de skal tilbede Allah (swt) alene, uden lige. Det tydeliggører og viser menneskene, hvad de skal gøre i dette liv og det næste, hvad angår tilbedelse, som f.eks. bøn, faste, zakat og pilgrimsrejsen, i deres forretninger, om den måde man skal opføre sig og deres moral.

Den Almægtige Allah (swt) siger i Koranen, sura Al-Araf vers 159: "Sig: O menneskehed, jeg er et sendebud til alle jer fra Allah, Hvem himlenes og jordens rige tilhører: der er ingen gud undtagen Ham - Han giver liv og Han giver død. Tro derfor på Allah og hans sendebud, Profeten, den rene, som tror på Allah og Hans ord, og følg ham for at I må være retledede"

 

 

Koranen, de eviggyldige ord fra Allah (swt), var åbenbaret til Profeten Muhammad gennem Ærkeenglen Gabriel. Allah (swt) har udfordret menneskeheden til at skrive noget lignende, men ingen har haft succes med det, for Koranen er et sammenhængende og uforligneligt mirakel. Fordi Profeten var analfabet - han kunne hverken læse eller skrive- står Koranen som bevis på autenticitet for hans profetskab. Koranen indeholder information om tidligere folkeslag og detaljer om tidligere profeters liv og om deres bøger. Den indeholder også love og kendelser, der former dele af islamisk livsførelse og viser menneskene vejen til ægte glæde, hvis man lever efter dem. Koranen er den eneste eksisterende guddommeligt åbenbarede bog, der aldrig er blevet, og aldrig vil blive ændret eller ødelagt. Faktisk har Allah (swt) lovet, at Han vil beskytte Koranen fra at blive ændret, Koranen sura Hidjr vers 10 :"Sandelig, Vi har Selv åbenbaret formaningen, og Vi vil visselig Selv bevare den (mod fordærv og forglemmelse)".

 

 

 

 

I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges Navn

 

SHAHAADA – TROSBEKENDELSEN

 

”Ashadu al laa ilaha illa Allah,

Wa ashadu anna Muhammadar-rasuul Allah”

Jeg bevidner, at der ikke findes andre guder end Allah,

og jeg bevidner, at Muhammad er Allahs Sendebud

 

Det er meget vigtigt, når man har i sinde at konvertere til Islam, at vide hvad trosbekendelsen egentlig indebærer.

 

Ashadu al laa ilaha illa Allah,

Wa ashadu anna Muhammadar-rasuul Allah

Jeg bevidner, at der ikke findes andre guder end Allah,

og jeg bevidner, at Muhammad er Allahs Sendebud

 

-          denne bekræftelse indeholder tre aspekter: A, B og C.

 

A.     Du skal aflægge en ed til (Allah) Skaberen af himlene og jorden, Herskeren over alt eksisterende, Herren af Majestæt og Højhed, omkring fire punkter (betingelser): 

Punkt 1: En bekendelse i dit hjerte om, at Skaberen (af alt) er Allah. Du skal sige: ”Jeg bevidner, at Skaberen af hele universet inklusiv stjernerne, planeterne, solen, månen, himlene og jorden med alle dens former for liv, både dem vi kender og dem vi ikke kender til, er Allah. Han er Den der Organiserer og Den der Planlægger for alle (dens) anliggender. Det er Ham der forårsager liv og død, og Han (Allah alene) er Opretholderen, og Den der giver tryghed, osv.” Og det hedder (din bekendelse for) ”Allahs Ene-Herredømme” - Tawhiid ar-Rububijjah.

 

Punkt 2: En bekendelse i dit hjerte, hvor du skal sige: ”Jeg bevidner, at ingen har ret til at blive tilbedt undtagen Allah alene.” Begrebet tilbedelse (Âibaadah) indeholder mange betydninger i det arabiske sprog: Det tilkendegiver, at al form for tilbedelse er ment for Allah (og ingen andre, hvad enten det er en engel, et sendebud, profeten Jesus (AS), profeten Muhammad , en helgen, et idol, solen, månen og alle andre former for falske guddomme). Så bed til ingen andre end Allah, påkald ingen anden end Allah, bed ikke andre (usynlige) end Allah om hjælp, sværg kun ved Allah, slagt et dyr til ofring for ingen andre end Allah, …osv, og det vil sige, at alt hvad Allah, den Almægtige og Hans Sendebud har beordret jer at gøre (igennem Hans Bog Koranen og i Sunna (profeten Muhammads levemåde), skal I gøre og alt hvad Allah, den Almægtige og Hans Sendebud har forbudt jer at gøre, må I ikke gøre. Og det hedder (din bekendelse for) ”Allahs eneret for tilbedelse” – Tawhiid al-Uluhijjah.

 

Punkt 3: En bekendelse i dit hjerte, hvor du skal sige: ”Oh Allah! Jeg bevidner, at alle de bedste navne og de mest fuldkomne egenskaber, som De har givet Dem selv i Deres Bog (Koranen) eller som Deres Profet Muhammad har givet Dem, med hans udsagn, ”Jeg bekræfter at alle de (navne og egenskaber) tilhører Dem uden at ændre deres mening (eller egenskab) eller helt forsømme dem eller sammenligne dem med andre.” Som Allah (SWT) siger:

 

”…Intet (eller ingen) er lig Ham, og Han er den Althørende, den Altseende.” (42:12)

 

Dette hellige Vers bekræfter Allahs Egenskab for at høre og for at se, uden nogen sammenligning med andre, og som Han også siger:

 

”… Oh Ibliis, hvad har hindret dig i at underkaste dig det, Jeg har skabt med Mine Hænder..” (38:76)

 

og Han siger også:

 

”…Allahs Hånd var over deres hænder..” (48:11)

 

Dette angiver at Allah (SWT) har to Hænder, men ikke nogen man kan sammenligne (med f.eks. menneskets hænder). Allah (SWT)siger:

 

”Den Nådige (som) satte Sig på Tronen.” (20:6)

 

Han er ophøjet over Tronen på en måde, der passer Hans Majestæt. Og Allah er over Hans Trone, over den syvende himmel, som slavepigen der pegede op mod himlen, da Allahs Sendebud spurgte hende om, hvor Allah er. Han kommer kun ned over den første (nærmeste) himmel til os på Arafat-dagen (Hadj, den 9. i Dhul-Hidja) og også under den sidste tredjedel af natten, som Profeten har sagt, men Han er hos os med Hans Viden kun, ikke med hans personlige Jeg (Bi-Dhaatihi). Det forholder sig ikke sådan, som nogle mennesker siger, at Allah er til stede alle vegne – her, der og endda inde i brystet på mænd. Han ser og hører alt, hvad vi laver og siger osv. Og dette (kaldes din bekendelse) for ”Allahs Eneret for Hans Navne og Egenskaber” – Tawhiid al-Asma was-Sifaat, og det er den sande tro, dén tro der blev fulgt af Allahs Sendebude (fra Nuuh (Noa), Ibraahiim (Abraham), Muusa (Moses), Daawud (David), Sulajmaan (Salomon), Âiisa (Jesus) til Muhammad og Profeten Muhammads ledsagere og de rettroende følgere af disse Profeter (AS).

 

Punkt 4: En bekendelse i dit hjerte, hvor du siger: Og Allah, jeg bevidner at Muhammad er Deres Sendebud. Det betyder, at ingen efter Allah (SWT) har krav på at blive fulgt efter andre end Muhammad , da han var den sidste af sendebudene. Som Allah (SWT) sagde: 

”Muhammad er ikke fader til nogen af jeres mænd, men han er Allahs Sendebud og profeternes segl og Allah ved alle ting.” (33:41)

 

”…Og hvad Sendebudet giver jer, skal I tage imod og hvad han forbyder jer, skal I afholde jer fra..” (59:8)

 

”Sig (oh Muhammad til menneskeheden): Hvis I elsker Allah så følg mig..” (3:32)

 

Hvad angår andre end Muhammad , skal deres udtalelser godtages eller afvises alt efter om de er i overensstemmelse med Allahs Bog (dvs. Koranen) eller med Sunna (lovlig levevis, befalinger, handlinger i tilbedelse, udtalelser osv.) fra Profeten Muhammad eller ej, idet den guddommelige Åbenbaring stoppede efter Profeten Muhammads død og den vil ikke blive genoptaget før tiden for Jesus’ nedstigning og han (Jesus) vil regere med retfærdighed i overensstemmelse med de islamiske love igennem de sidste dage på jorden, som det er blevet nævnt i et troværdigt Hadith (Sahih al-Bukhari, Vol.3, Hadith nr. 425).

 

B.     Det er absolut nødvendigt at ytre: Laa ilaha illa Allah, Muhammadar-Rasuul Allah, (der findes ingen andre guder end Allah og Muhammad er Hans Sendebud. Som det fremgår af Profeten Muhammads udtalelse til hans onkel Abuu Talib ved den sidstnævntes død: ”Oh onkel, hvis du siger det (laa ilaha illa Allah, Muhammadar-Rasuul Allah), så vil jeg være i stand til at argumentere på dine vegne overfor Allah på Opstandelsens Dag.” Ligeledes, da Abuu Dhar al-Ghifaari konverterede til Islam, gik han til Masdjid al-Haraam (Ka’baen) hvor han proklamerede det højt foran Qurajs’hedninge indtil, han blev slået flere gange.

C.     Det er også nødvendigt at ens lemmer og alle andre dele og organer i ens krop vidner dette, og dette er meget vigtigt hvad angår dets betydning (dvs. betydningen af ’laa ilaha illa Allah, Muhammadar-Rasuul Allah’). Den der så har tilstået dette (med hans Herre) vil ikke begå synder som røveri, drab, tyveri, hor, spise svinekød, drikke alkoholske varer, tage uretmæssig fordel af forældreløses ejendom, snyde i handel, bestikkelse og tjene penge på ulovlig vis, lyve, bagtale osv., ellers vil hans lemmer og alle hans andre dele og organer i hans krop vidne imod ham, at han var løj med hans ord, som han aflagde til Allah. I tilfælde af at en begår de ovenstående synder, skal han vide, at det er en synd, der tvinger ham til at lave Tauba (omvende sig til Allah) og bede om Hans Tilgivelse, da (hans) kropsdele (dvs. hans hud, de ædlere dele, hænder, tunge, ører osv.), vil vidne for de ovenstående ulovligheder (handlinger) imod hamselv på Opstandelsens Dag.

 

Og efter at en person har bekendt denne mægtige sætning, har han trådt ind i Islams fold. Han skal derefter tro på alle Allahs Sendebude og må ikke gøre forskel på dem, som Allah (SWT) har nævnt det i Hans Bog:

”Mon de vantro mener, at de kan tage Mine tjenere (dvs. englene, Allahs Sendebude, Jesus osv.) til beskyttere i stedet for Mig? Vi har visselig beredt Helvede som en gave til de vantro.

Sig (til dem): Skal vi meddele jer hvem der er de største tabere, hvad deres gerninger angår?

(Det er) dem, hvis (hele) anstrengelse er gået tabt i (søgen efter) denne verden(s ting), medens at de selv mener at de handler godt.

Dem der forkaster deres Herres tegn og mødet med Ham (i det hinsides). Derfor er deres gerninger intet værd, og Vi vil ikke på Dommens Dag give dem tynge (på deres vægt).

Det er deres belønning: Helvede, fordi de var vantro og drev spot med Mine tegn og Mine Sendebude.

De som tror og handler retfærdigt, vil få Paradisets Have som gave.

Hvori de skal forblive og de skal ikke ønske nogen forandring i den.

Sig (til dem): Hvis havet var blæk for min Herres Ord, så ville visselig havet være udtømt, før min Herres Ord udtømmes, selvom Vi også bragte dets lige til hjælp.

Sig: Jeg er kun en dødelig som jer. Det er blevet mig åbenbaret, at jeres gud er én Gud. De, der da håber på mødet med deres Herre, lad dem handle retfærdigt og ikke sætte nogen ved siden af deres Herre i (deres) tilbedelse.” (18:103-111)

 

Denne introduktion er nødvendig for enhver, der ønsker at konvertere til Islam. Efter denne bekendelse skal han eller hun tage et bad (Ghusl) og bede en bøn på to rakat (bøjninger) og derefter handle efter Islams fem principper (søjler), som det er blevet berettet af Ibn Ûmar (RAA) i bogen Sahih al-Bukhari, Vol. 1, Hadith nr. 7:

Ibn Ûmar (RAA) berettede: Allahs Sendebud sagde: ”Islam er bygget på følgende fem (søjler, principper):

1.      At bevidne ’Laa ilaha illa Allah, wa Muhammad-ar-Rasuul Allah’ (der findes ingen andre guder end Allah og Muhammad er Hans Sendebud).

2.      At oprette bønnen

3.      At betale Zakat (en pligtig fastsat skat, der skal betales en gang årlig (lige efter Ramadan) til fattige muslimer)

4.      At udføre Hadj (pilgrimsrejse til Makka)

5.      At faste igennem måneden Ramadan.

 

[og må tro på disse seks trosprincipper:

1.      Allah

2.      Hans Engle

3.      Hans Sendebude

4.      Hans Bøger

5.      Opstandelsens Dag

6.      Al-Qadr – Skæbnen, alt hvad Allah har foreskrevet vil ske.]

 

Vigtig note:

For at ens retledte gerninger skal blive accepterede (af Allah (SWT)), skal følgende to grundbetingelser være opfyldte:

1.      De intentioner, man har haft under gerningerne, skal udelukkende være for Allahs skyld alene uden nogen form for udstilling (at man vil vise sig) eller for at opnå ros eller berømmelse, osv.

2.      Sådan en handling skal udføres i overensstemmelse med Sunna (lovlig levevis, befalinger, handlinger i tilbedelse, udtalelser, osv.) fra Allahs Sendebud Muhammad bin Âbdullah , den sidste af alle Profeter og Sendebude (AS).

 

 

Polyteisme og vantro

Frelse for hele menneskeheden fra den største synd imod Allah.

 

(Shirk og Kufr, oversat polyteisme og vantro)

 

Jeg betragter det som væsentligt at nævne nogle detaljer omkring den største synd, der ikke vil blive tilgivet af Allah. Denne utilgivelige synd er Shirk (polyteisme).

 

Shirk indebærer at man tillægger Allah nogle partnere eller tilegner andre end Allah guddommelige egenskaber og at man tror på at udspringet til magt, skade og velsignelse kommer fra andre end Allah.

 

Allah, den Almægtige siger:

”Sandelig, Allah tilgiver ikke, at der sættes noget ved siden af Ham, men Han tilgiver hvad der er udover dette, for hvem Han vil. Og den der sætter noget ved siden af Allah, han har visselig opdigtet en stor synd. (4:49)

 

”Når der stødes i trompeten, vil der ikke på den dag være slægtskabsbånd imellem dem, ej heller vil de spørge efter hinanden,

Og de, hvis vægtskåle er tunge (af gode gerninger), de er de lykkelige,

Men de, hvis vægtskåle er lette, de har mistet sig selv. I helvede skal de forblive,

Ilden skal svide deres ansigter og de skal lave grimasser der,

(Og der vil blive sagt til dem): Mon ikke Mine Tegn blev forelæst jer? Men I forkastede dem,

De vil svare: Vor Herre, vores elendighed fik overhånd over os og vi er et vildfarende folk,

Vor Herre, tag os ud af dette (helvede), og hvis vi så vender tilbage (til vor ondskab), så er vi sandelig uretfærdige,

(Allah) vil sige: Bort (med jer og bliv) deri og tal ikke til Mig.”(23:102-109)

 

”Men den der påkalder andre guder sammen med Allah, for hvilke han ikke har noget bevis, hans regnskab er hos hans Herre alene. Sandelig, de vantro vil ikke udvikle sig (mod målet med deres skabelse).” (23:118)

 

 

Ash-Shirk

Polyteisme og dets betydninger

 

Definition: Shirk betyder i grund polyteisme, dvs. tilbedelse af andre sammen med Allah.  Det indebærer også, at man tilegner andre end Allah guddommelige egenskaber. Det indebærer især, at man sætter nogen partner sammen med Allah eller man tror at kilden af magt, skade og velsignelser er fra andre end Allah.

 

Der er tre former for Shirk:

 

1.      Ash-Shirk al-Akbar, den store Shirk

2.      Ash-Shirk al-Asghar, den mindre Shirk

3.      Ash-Shirk al-Khafi, den Shirk man ikke lægger mærke til

 

Manifestations:

1. Ash-Shirk al-Akbar (den store Shirk): Den store og alvorlige polyteistiske form har fire aspekter:

 

(a) Shirk ad-Du’â, dvs. Shirk i påkaldelse: Dette aspekt indebærer påkaldelse, anmodning eller bøn til andre guddomme end Allah.

Allah, den Almægtige siger:

”Men når de er ombord i skibet påkalder de Allah i lydighed mod Ham alene, og når Han så redder dem til det faste land, se så, hvor de giver (Ham) ’medguder’. (29:66)

 

(b) Shirk al-Nijjah wal Iradah wal Qasd: Dette aspekt indebærer hensigter, formål og bestemtheder i ens tilbedelseshandlinger eller religiøse gerninger, der ikke er for Allahs skyld, men rettet mod andre guddomme:

Allah, den Almægtige siger:

”De, der ønsker dette liv og dets skønhed, deres gerninger hernede vil Vi belønne dem ligeligt for, at de skal ikke lide (den mindste) uret. Det er disse, som ikke skal have andet i det kommende (liv) end ilden og hvad de har øvet her skal blive til intet, og hvad de plejede at gøre skal blive til intet og hvad de plejede at gøre skal gå til grunde. (11:16-17)

 

(c) Shirk at-Tâ’a: Dette aspekt indebærer, at man viser lydighed til en myndighed, der er imod hvad Allah har beordret.

Allah, den Almægtige siger: ”De (jøder og kristne) tager deres præster og deres munke til herre ved siden af Allah. Og (på samme måde har de taget) Messias, Marias søn (til herre). Og de fik ikke befaling om andet end at tilbede én Gud. Der er ingen gud undtagen Ham. Hellig er Han (og ophøjet over alt) hvad de måtte sætte ved siden af (Ham).” (9:31)

 

Engang da Allahs Sendebud reciterede det ovennævnte Vers, sagde Âdii bin Hatim: ”Oh Allahs Profet! De tilbeder dem ikke (præsterne og munkene).” Allahs Sendebud sagde: ”Det gør de visselig. De (præsterne og munkene) gjorde tilladte ting forbudte, og forbudte ting tilladte og de (jøderne og kristne) fulgte dem, og ved at gøre sådan har de sandelig tilbedt dem.” (Ahmad. At-Tirmidhi og Ibn Jarir) (Tafsir At-Tabari, Vol 10, sidenr. 114)

 

(d) Shirk al-Mahabbah: Det indebærer, at den kærlighed der alene tilhører Allah bliver givet til andre. Allah, den Almægtige siger:

”Og (dog) er der blandt mennesker sådanne, som sætter guder ved siden af Allah, idet de elsker dem, som kun Allah bør elskes. Men de troende er stærkere i deres kærlighed til Allah. Og hvis de uretfærdige kunne se (den time), da de skal møde straffen (så ville de forstå), at al magt tilhører Allah og at Allah er streng til at straffe.” (2:166)

 

2. Ash-Shirk-al-Asghar, Ar-Riyâ’ (den mindre Shirk, dvs. handlinger der er udført for at vise sig): Enhver form for tilbedelse eller religiøs handling, der er gjort for at opnå ros, berømmelse eller for verdslige formål, falder ind under denne mindre form.

 

Allah, den Almægtige siger:

”Sig (Oh Muhammad ): Jeg er kun en dødelig som jer. Det er blevet mig åbenbaret at jeres gud er én Gud. De, der da håber på mødet med deres Herre, lad dem handle retfærdigt og ikke sætte nogen ved siden af deres Herre i (deres) tilbedelse.” (18:111)

 

3. Ash-Shirk-al-Khafi. (den Shirk man ikke lægger mærke til): Denne type indebærer at man indvendigt er utilfreds med ens uundgåelige omstændigheder, som Allah (SWT) har bestemt for en, at man nagende klager over, hvis man nu bare havde gjort sådan eller sådan eller havde grebet det sådan eller sådan an, så ville man have stået bedre, osv.

 

Den ædle Profet Muhammad sagde: ”Ash-Shirk-al-Khafi indenfor den islamiske nation er mere usynlig end sorte myrer der kravler på sorte sten i nattens bælgmærke.” Og denne usynlige Shirk kan udsones ved at man siger følgende sætninger hver dag og nat: ”Oh Allah! Jeg søger tilflugt hos Dem fra at jeg skal tilskrive noget som partner i Deres tilbedelse, værende vidende om det og beder om deres tilgivelse for den synd jeg ikke er klar over.”

 

Al-Kufr

Vantro og dets manifestations

 

Kufr er man ikke tror på nogle af trosprincipperne i Islam.

 

Trosprincipperne er: At tro på-

1.      Allah

2.      Hans Engle

3.      Hans Sendebude

4.      Hans Bøger

5.      Opstandelsens Dag

6.      Skæbnen (alt hvad Allah har bestemt vil ske)

 

Der er to aspekter for hedenskhed:

 

Al-Kufr al-Akbar (den store vantro): Dette aspekt udelukker en total fra Islams fold. Der er fem typer (for denne store vantro):

 

a)      Kufr-al-Takdhiib: Dette indebærer, at man ikke tror på den guddommelige sandhed eller på nogle af trosprincipperne.

 

Allah den Almægtige siger:

”Hvem er da uretfærdigere end den, der lyver mod sin Herre og (den der) forkaster sandheden, når den kommer til ham. Er der mon ikke en bolig for den vantro i Helvede?” (39:33)

 

b)      Kufr-al-Ibaa’ wat-Takabbur ma’at-Tasdiiq: Dette indebærer, at man afviser Allahs Befalinger og ikke vil underkaste sig dem på grund af hovmod efter man ér blevet overbevist om sandheden.

 

Allah den Almægtige siger:

”Og da Vi sagde til englene: Knæl foran Adam, da adlød de (alle). Men Ibliis gjorde det ikke. Han afslog og var stolt, thi han var en af de vantro.” (2:35)

 

c)      Kufr-ash-Shak-waz-Zan: Dette indebærer, at man tvivler på eller mangler overbevisning i de seks trosprincipper.

 

Allah, den Almægtige siger:

”Og han trådte ind i sin have, idet han handlede uret mod sig selv. Han sagde: Jeg tror ikke at dette nogensinde skal forgå. Og jeg tror ikke at Timen (dvs. Dommen) skal komme og selv om jeg også blev sendt tilbage til min Herre, så ville jeg visselig finde et bedre sted end dette. (Men) hans fælle sagde til ham, idet han stredes med ham: Fornægter du Ham, der skabte dig af støv, derpå af en (sæd)dråbe, og som så gjorde dig til et fuldkomment menneske? Hvad mig angår, så tror jeg at Allah er min Herre og jeg sætter ikke en eneste ved siden af min Herre.” (18:36-39)

 

d)      Kufr-al-I’raad: Dette indebærer, at man med fuld viden går væk fra sandheden eller afviger fra de indlysende tegn, som Allah (SWT) har åbenbaret.

 

Allah, den Almægtige siger:

”Vi har kun skabt himlene og jorden og hvad der er imellem dem i overensstemmelse med sandhedens og visdommens krav og til en bestemt frist. Men de vantro vender sig bort fra det, de formanes om.” (46:4)

 

e)  Kufr-an-Nifaaq: Dette indebærer hyklerisk vantro.

Allah, den Almægtige siger:

”De tager deres eder som et skjold, og så vender de (folk) bort fra Allahs vej. Sandelig, ondt er hvad de bedriver. Sådan er det, fordi de troede og derpå blev vantro. Derfor blev deres hjerter forseglede, så de ikke forstår.” (63:3-4)

 

2. Al-Kufr al-Asghar (den mindre form for hedenskhed): Dette aspekt af hedenskhed udelukker ikke en total fra Islam. Det bliver også kaldt Kufr an-Ni’mah. Dette indebærer vantro, der viser sig ved utaknemmelighed for Allahs velsignelser og yndester.

 

Allah, den almægtige siger:

”Allah fremsætter en lignelse: en by i sikkerhed og fred, som fik sit underhold rigeligt fra enhver side. Men den fornægtede Allahs nådegerninger, og derfor lod Allah den bære sultens og frygtens klædebon (som straf) for det, de plejede at øve.” (16:113)

 

An-Nifaaq

 

Hykleri og dens manifestations

 

Hykleri findes i to former, flg.:

A)    Hykleri i tro

B)    Hykleri i gerninger og handlinger

 

A)    Hykleri i tro

Der er seks aspekter for hykleri i tro:

1.      At modsige Sendebudet (Muhammad )

2.      At modsige noget af det, der blev givet til Sendebudet (Muhammad ) (dvs. Koranen, Sunna, love og regler i Islam osv.)

3.      At hade Sendebudet (Muhammad )

4.      At hade noget af det, der blev givet til Sendebudet (Muhammad ) (dvs. monoteismen i Islam osv.)

5.      At blive henrykt når Allahs Sendebudet blev vanæret eller når nogen taler dårligt om religionen.

6.      Ikke bryde sig om, når Allahs Sendebuds religion (Islam) får sejr.

 

En person, der har disse seks aspekter (af hykleri) i sig, vil være i den laveste dybde (rang) i Helvede (se sura 4:146).

 

Hykleri i gerninger og handlinger

 

Der er fem aspekter for hykleri i gerninger og handlinger og deres bevis kommer fra Allahs Sendebuds udtalelser. Tegnene på en hykler er disse:

1.      Hver gang han taler, fortæller han en løgn.

2.      Hver gang han lover noget, bryder han det (løftet).

3.      Hvis du stoler på ham, viser han sig at være uærlig (hvis du lader ham passe (opbevare) noget for dig, vil han ikke give dig det tilbage).

4.      Og i en anden beretning fra Profeten : Når han diskuterer opfører han sig på en meget ubetænksom, ond og fornærmende måde.

5.      Når han laver en pagt, viser han sig at være forræderisk.