Zakat

 

 

Zakat, den tredje søjle i islam, omhandler penge, som rige personer skal give til dem, der mangler; fattige, nødlidende og andre grupper af mennesker.

Det blev gjort en pligt for muslimer i Shawwal måned i år 2 A.H.(det andet år efter hijrah) altså to år efter Profeten Muhammad  rejste til Madina. I islam, kan det at betale zakat sammenlignes med at bede de obligatoriske bønner, da ordren om at betale zakat står omtalt i Koranen sammen med ordren om at bede. For eksempel siger Allah (swt) i Koranen, sura al-Baqarah vers 111: ”Og bed og giv zakat, og hvad du sender i forvejen af gode (handlinger Allah elsker), skal du finde hos Allah…”

 

 

Zakat skal ikke betales af alle, og man skal ikke betale zakat af alle ting. Der er nogle kriterier der skal overholdes:

 • Islam: Zakat er ikke obligatorisk for ikke-muslimer.
 • Forstand og voksenalder: det er ikke obligatorisk for børn og mentalt syge.
 • Ejendomsret: Der skal ikke betales zakat af ting og penge, der ikke har en bestemt ejer.
 • Varighed: Det man skal betale zakat af, skal have været i personens besiddelse i et fuldt islamisk (måne) år. Dette er i overensstemmelse med profetens ord: ”Der er ingen zakat på formue før et år er forløbet med det”. Undtaget er dog afgrøde, frugt, mineralske ressourcer og lignende.
 • Ejendel skal overstige nisab (minimum beløb man skal eje for at betale zakat): hvis beløbet er under nisab, skal man ikke betale zakat. Beløbet varierer alt efter typen af besiddelse.
 • Frihed fra gæld: Personen, der skal betale zakat, skal ikke have en gæld der overstiger den ejendom, der skal betales zakat af.
 • Besiddelse af overskud efter almindelige nødvendigheder, som husly, mad osv. Skal være til rådighed.

 

 

Zakat af guld og sølv  

 • Guld og sølv, er imellem de smukke metaller, der skal betales zakat af, hvis deres sum overstiger nisab og man er i besiddelse af dem i over et år.
 • Nisab for guld, er 85 g, og for sølv, 595 g. Alt guld og sølv der overstiger denne vægt, skal der betales zakat af. Der skal betales 2,5 % i zakat af guld og sølv.

 

Penge

I vor tid er papir og metal blevet fundamentet for forretning mellem mennesker. For at lave sådanne forretninger nemmere, har papirpenge overtaget den rolle guld og sølv havde i tidligere tider.

Jurister har defineret nisab for penge, som nisab for guld og sat nogle betingelser for dets betaling.

 • Hvis deres værdi overstiger værdien for 85 g. guld, og man er i besiddelse af pengene i over et år, skal man betale zakat af pengene. Zakat udgør 2,5 %.

 

 

 Smykker

Smykker består af guld og sølv som bæres af kvinder, så som armbånd, ringe og ørenringe. Der er ingen zakat på sådanne smykker, hvis man bærer dem. Dog, hvis de har kommercielt formål, som i en smykkebutik, så skal man betale zakat af dem, hvis de overstiger nisab. Nisab for sådanne smykker har en værdi af 85 gram guld. Som før, må smykkerne være i din besiddelse i et år.

Der er ingen zakat på smykkesten, som rubiner og perler, undtagen hvis de er til kommercielt brug. I det tilfælde, skal man bruge reglerne, der er forklaret ovenfor. Altså, hvis de overstiger en værdi af 85 g. guld og man er i besiddelse af dem i over et år.

 

Smykker til kommercielt formål                        Smykker til at bære

 

Handelsvarer

En handelsvare er noget der er købt og solgt for at tjene på det. Det er ikke det samme som de ting folk køber for at gøre brug af dem, som tøj til at tage på, biler, til at køre i og mad til at spise. Ingen af disse ting bliver betragtet som handelsvarer fordi de er til personlig brug. Men hvis man køber noget for at sælge det videre og tjene på det, så er det handelsvarer og man skal betale zakat af disse varer, hvis de overstiger grænsen for nisab og man har været i besiddelse af dem i over et år. Nisab for handelsvarer er værdien af 85 gram guld.

 

 

 

Hvordan en handelsmand betaler zakat.

 

 • Først tæller handelsmanden al værdien af hans formue: penge, handelsvarer og råstoffer (f.eks. olie), der har værdi. Formuen er inkl. Gæld der vil blive betalt til handelsmanden indenfor kort tid.
 • Hvis handelsmanden skylder penge væk, skal de trækkes fra hans formue.
 • Det overskydende – det er den totale formue minus gæld – er den ejendel, man skal betale zakat af. Hvis værdien overstiger nisab, er værdien af zakat 2,5 % af beløbet.
 • Der er ingen zakat på bygninger, møbler og andre ting, der ikke er til salg og er en del af forretningens faciliteter eller kommerciel virksomhed, som f.eks. en kontorbygning.

 

 

Afgrøder

 

Der skal betales zakat af alt der bliver dyrket på et landbrug, så som korn, frugter, grønsager og andre afgrøder. 

Der står i Koranen sura al-baqarah vers 268: "O, I som tror, giv ud af de gode ting, som I har fortjent jer, og af det, som Vi har frembragt for jer af jorden - og udsøg ikke det slette deraf til at give ud, når I dog ikke selv vil modtage det uden at lukke øjnene (for dets ringhed). Og vid at Allah er Uafhængig (af jeres gaver), al lovprisning værdig."

Før man kan betale zakat af afgrøder, må man opfylde to betingelser. Den første er at det skal være modent og høstet, for Allah (swt) sigeri Koranen, sura al-An-am vers 142: "... giv (de fattige deres) retmæssige andel deraf på høstens dag..."

Den anden betingelse er, at afgrøden overstiger nisab hvilket i dette tilfælde er 653 kg. Hvis afgrøden ikke overstiger dette, skal man ikke betale zakat.

 
Forskellen på afgrøder og anden indkomst er, at man ikke skal være i besiddelse af afgrøden et år, før man skal betale zakat af det. Hvis et landbrug høster mere end en gang om året, må der betales zakat ved hver høst.

Sunnah, den anden største kilde til islamisk lov, har specificeret procentsatsen på afgrøder i forhold til måden de bliver givet vand. Landbrug, der afhænger af regn, brønde og andet der ikke kræver nogen menneskelig arbejdskraft, er sat til en procentsats på 10%. På den anden side, der er nogle afgrøder, der bliver vandet med betydelig hjælp fra mennesker, både hvad angår det økonomiske og arbejdsmæssige aspekt, så som kunstvandingssystemer og pumper, der  pumper vandet fra undergrunden eller andre steder. På sådanne afgrøder, kræves der 5% i zakat.

Vanding med pumper 5 %

Vanding med brønde 10 %

Vanding med regn 10 %

 

Mineraler

Det er obligatorisk at betale zakat af alle mineralske ressourcer, der kommer fra jorden, inkl.. guld, sølv, kobber, jern og olie. Allah (swt) siger i Koranen, sura al-Baqarah vers 268: "O, I som tror, giv ud af de gode ting, som I har fortjent jer, og af det som Vi har frembragt for jer af jorden...."

Procentdelen af det der kommer fra miner eller er  udvundet fra jorden er en femtedel, altså 20 %. Det er ikke en betingelse, at man har været i besiddelse af sådanne mineralske ressourcer i et år. Zakat skal betales i det samme, det kommer ud af jorden.

   

 

Dyr

Islam kræver zakat for bestemte dyr: kameler, køer, bøfler, får og geder. Zakat for disse dyr har nogle betingelser:

 • Nisab skal overstiges: nisab for kameler er 5 kameler. For køer og bøfler er det 30 dyr og for får er det 40 dyr. Hvad der ikke overstiger dette skal der ikke betales zakat for.

 • Varighed: man skal være i besiddelse af dyrene i et år.

 • Brug: Dyrene bliver ikke brugt til arbejde, som hjælp til at vande afgrøder, arbejde i marken eller lastdyr. 

 • Fri græsning: Dyrene skal være frit græssende dyr hele året rundt, det betyder, at de skal græsse på jord uden ejer og ikke fodres af deres ejer.

 

 

Modtagere af zakat

Modtagerne af zakat er kategoriseret ved den gruppe pengene, der er samlet sammen fra de rige muslimer, går til. Islam har 8 forskellige grupper, der kan modtage zakat, disse er beskrevet nærmere i Koranen sura Al-Tauba, vers 60: "Almisserne er kun til de fattige og trængende og dem der arbejder (med indsamling af) dem. og til dem, hvis hjerter skal knyttes til (islam) og til (løskøbelse af) slaver og de gældsbundne og dem, (der kæmper) på Allahs vej og de vejfarende. (Dette er) en forordning fra Allah, og Allah er Alvidende, Alviis"

De 8 kategorier er:

 • De fattige: Det er de mennesker, der ikke har ejendele og ikke har mulighed for at tjene til føden. Denne kategori indeholder også de, der har en lille smule, men ikke nok til at give dem mad og tøj.

 • De, der ikke har mange penge: Selvom denne gruppe er bedre stillet, end de fattige, der kun har en smule penge, ejer de ikke nok penge til at de kan få deres daglige behov dækket.

 • De, der arbejder med zakat: Det er de mennesker der indsamler, gemmer og uddeler zakat.

 • De, hvis hjerter skal knyttes til islam: Dette er en gruppe af mennesker i hvilken, det er til nytte for offentligheden at give zakat. (Her er det lederen eller regenten der bestemmer om gruppen er egnet).  Det er for at vinde deres hjerter over til islam og hjælpe dem til at blive ved islam. F.eks. muslimer der lever som en minoritet i et ikke muslimsk land, der har brug for assistance til at bevare deres tro.

 • De, der vil købe deres frihed: Dette refererer til frigivelse af slaver: Man køber dem med zakat penge og sætter dem fri. Denne kategori viser at islam går forud for alle andre velgørenheds organisationer, i arbejdet for at frigive slaver. I vores tid, kan denne sum gives til løskøbelse af krigsfanger.

 • De, der er i gæld: Denne kategori består af personer, der ikke har mulighed for at afbetale deres gæld.

 • De, der kæmper for Allah (swt): Denne kategori refererer til jihad (at kæmpe for Allah (swt), i alle ordets betydninger:  slå fjenden tilbage, oprette undervisningscentre til at undervise ikke-muslimer om islam, udgive bøger, bygge skoler og financierer studerendes islamiske studier.

 • Rejsende, der mangler penge:  Disse er vejfarende, der mangler penge.

 

 

Zakat al-fitr

Det blev gjort en pligt for muslimer i Sha'ban måned i år 2 A.H. at betale zakat al-fitr. Det betyder renselse for den person, der lige har fuldendt fasten, men er også en hjælp til de fattige. Denne zakat skal betales efter fasten i Ramadan, af alle muslimer, unge som gamle, mænd og kvinder. De der selv kan betale zakat al-fitr, skal gøre det. De skal også betale på vegne af deres koner, børn og familie, som de er pålagt at forsørge.

 • Zakat al-fitr er obligatorisk for alle, der har nok mad til en dag og en nat. Det skal betales i Ramadan måned. Hvis det er betalt efter Aid al-fitr bønnen, der bedes den første dag efter Ramadan, tæller det som frivillig velgørenhed i stedet for zakat-al-fitr.

 • Zakat al-fitr gives til de fattige og de der mangler penge, for at sprede kærlighed og hengivenhed mellem dem i Aid al-fitr dagene, hvilken er en stor religiøs fest for muslimer, det er meningen, at den skal være en tid med kærlighed og glæde.

 • Størrelsen af zakat al-fitr er en sâ - omkring 2176 gram hvede, byg, dadler, ris, hirse eller andre spiselige kerner.

 • Det er tilladt, at betale zakat al-fitr med penge, der svarer til det det koster for en sâ, hvis det er mere fordelagtigt for de fattige.